[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 12 شماره 5 صفحات 61-70 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس رضایت شغلی، ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی
یوسف دهقانی* ، فرهاد اصغری، فریبا سعید پور، اسماعیل جوکار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران ، ydehghani@pgu.ac.ir
چکیده:   (2889 مشاهده)
مقدمه: فرسودگی شغلی یکی از عوامل مؤثر در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت شغلی، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در پرستاران انجام شد.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش کاربردی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای به حجم 240 نفر از پرستاران شهرستان لاهیجان به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی Maslach & Jackson، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد. آزمون روایی همگرا برای آنها به ترتیب (73/0، 68/0، 75/0 و 74/0) و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی نیز به ترتیب (89/0، 93/0، 85/0 و 93/0) بوده است. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه در نرم‌افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که رضایت شغلی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی می‌باشد، (24/0 = β، 002/0 < P)، همچنین تحلیل همبستگی نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد (05/0 > P)، بین متغیر رضایت شغلی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد (05/0 > P)، اما بین متغیر فرسودگی شغلی با ویژگی‌های شخصیت رابطه وجود ندارد (19/0 > P).
نتیجه گیری: بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بهزیستی روانشناختی می‌تواند فرسودگی شغلی را افزایش دهد، اما ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد مختلف شخصیت نتوانسته است فرسودگی شغلی را پیش بینی نماید. همچنین با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که با تدارک دیدن آموزش و تمرین‌های مربوط به ارتقاء بهزیستی روانشناختی و نیز راهکارهای افزایش رضایت شغلی در پرستاران، سطح فرسودگی شغلی پرستاران را کاهش داد.

 
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، ویژگی‌های شخصیت، بهزیستی روانشناختی
متن کامل [PDF 625 kb]   (840 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۷
فهرست منابع
1. 1. Mobarakeh A, Karimi F. [The Relationship between Spiritual Leadership, Perceived Organizational Support and Job Burnout in Nurses Working at the Medical University of Isfahan]. Iran J Nurs Res. 2016;11(5):41-7.
2. 2. Poghosyan L, Clarke SP, Finlayson M, Aiken LH. Nurse burnout and quality of care: cross-national investigation in six countries. Res Nurs Health. 2010;33(4):288-98. [DOI:10.1002/nur.20383] [PMID] [PMCID]
3. 3. Sadeghi M, Ebrahimi H, Abbasi M. [The relationship between moral distress and burnout in clinical nurses in the Shahroud city]. Iran J Nurs Res. 2016;11(2):78-87.
4. 4. Bakker AB, Le Blanc PM, Schaufeli WB. Burnout contagion among intensive care nurses. J Adv Nurs. 2005;51(3):276-87. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2005.03494.x] [PMID]
5. 5. Sahebalzamani M, Safavi M, Farahani H. [Determination of the amount of burnout and its correlation with social support in psychiatrichospitals in Tehran]. J Islamic Azad Univ. 2009;19(3):206-11.
6. 6. Rahimi A. [Factors affecting employee job satisfaction Islamic Azad University Rafsanjan city employees]. Rafsanjan: Islamic azad University; 2011.
7. 7. Lambert EG, Hogan NL, Griffin ML. The impact of distributive and procedural justice on correctional staff job stress, job satisfaction, and organizational commitment. J of Crim Just 2007;35(6):644-56. [DOI:10.1016/j.jcrimjus.2007.09.001]
8. 8. Babakus E, Yavas U, Ashill NJ. The Role of Customer Orientation as a Moderator of the Job Demand-Burnout-Performance Relationship: A Surface-Level Trait Perspective. J Retail. 2009;85(4):480-92. [DOI:10.1016/j.jretai.2009.07.001]
9. 9. Lewig KA, Dollard MF. Emotional dissonance, emotional exhaustion and job satisfaction in call centre workers. Eur J Work Organ Psychol. 2003;12(4):366-92. [DOI:10.1080/13594320344000200]
10. 10. Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86(3):499-512. [DOI:10.1037/0021-9010.86.3.499] [PMID]
11. 11. Ahmadnia H, Molaei M, Golparvar S. Effects of cryoanalgesia on post nephrectomy pain in kidney donors. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010;21(5):947-8. [PMID]
12. 12. Bakker AB, Killmer CH, Siegrist J, Schaufeli WB. Effort-reward imbalance and burnout among nurses. J Adv Nurs. 2000;31(4):884-91. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2000.01361.x] [PMID]
13. 13. Sahebalzamani M, Safavi M, Farahani H. [Determination of the amount of burnout and its correlation with social support in psychiatric hospitals in Tehran]. J Islamic Azad Univ. 2009;19(3):206-11.
14. 14. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Psychol. 2001;52:397-422. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.397] [PMID]
15. 15. Vermeerbergen L, Van Hootegem G, Benders J. A comparison of working in small-scale and large-scale nursing homes: A systematic review of quantitative and qualitative evidence. Int J Nurs Stud. 2017;67:59-70. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.11.006] [PMID]
16. 16. Mohammad Zadeh A. [Mehrvazhan A.Organizational Behavior contingency approach]. Tehran: Allameh Tabatabaei Press; 2001.
17. 17. Rashidi B, Teimori Nasab Y, Ahrami G. [Prevalence of burnout syndrome in male and female teachers]. Zahedan J Res Med Sci. 2011;13(4):40-2.
18. 18. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. J Organ Behav. 1981;2(2):99-113. [DOI:10.1002/job.4030020205]
19. 19. Garousi M. [Standardization of new test and analysis of NEO personality characteristics and factor structure among university students in Iran]. Tehran: Tarbiat modares University; 1999.
20. 20. Mollazadeh J. [Marital relationship with personality factors and coping styles in shahed children]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2003.
21. 21. Unruh L, Zhang NJ, Chisolm L. Job and Professional Leaving Among Newly Licensed RNs: A Structural Equation Model. West J Nurs Res. 2016;38(1):5-26. [DOI:10.1177/0193945914559290] [PMID]
22. 22. Ignatyev Y, Assimov M, Aichberger MC, Ivens S, Mir J, Dochshanov D, et al. Psychometric properties of a Russian version of the General Health Questionnaire-28. Psychopathology. 2012;45(4):252-8. [DOI:10.1159/000334918] [PMID]
23. 23. Soleiman Nezhad A, Hamdami P, Soudi H. [Relationship between coping styles and burnout and mental health in physicians Urmia]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2013;10(2):226-36.
24. 24. Bayrami M, Hashemi T, Ghahramanzade A, Alaie P. [The relationship between mental health and emotional intelligence with job burnout in nurses of Tabriz state hospitals]. Behav Sci Res. 2011;9(2):141-7.
25. 25. Noorian C, Parvin N, Mehrabi T. [Evaluation of the relationship between occupational stress and general health condition in nurses working in Isfahan university hospitals 2005]. Commun Health J. 2010;5(1):45-52.
26. 26. Hyrkas K. Clinical supervision, burnout, and job satisfaction among mental health and psychiatric nurses in Finland. Issues Ment Health Nurs. 2005;26(5):531-56. [DOI:10.1080/01612840590931975] [PMID]
27. 27. Happell B, Martin T, Pinikahana J. Burnout and job satisfaction: a comparative study of psychiatric nurses from forensic and a mainstream mental health service. Int J Ment Health Nurs. 2003;12(1):39-47. [DOI:10.1046/j.1440-0979.2003.00267.x] [PMID]
28. 28. Maslach C, Leiter MP. New insights into burnout and health care: Strategies for improving civility and alleviating burnout. Med Teach. 2017;39(2):160-3. [DOI:10.1080/0142159X.2016.1248918] [PMID]
29. 29. Brom HM, Melnyk BM, Szalacha LA, Graham M. Nurse practitioners\' role perception, stress, satisfaction, and intent to stay at a Midwestern academic medical center. J Am Assoc Nurse Pract. 2016;28(5):269-76. [DOI:10.1002/2327-6924.12278]
30. 30. Allan BA, Dexter C, Kinsey R, Parker S. Meaningful work and mental health: job satisfaction as a moderator. J Ment Health. 2016:1-7. [DOI:10.1080/09638237.2016.1244718] [PMID]
31. 31. Bayani AA, Samiei R. [The Effect of Job Stress and Job Burnout on Mental Health of Elementary Teachers: Examining A Hypothetical Model]. Iran J Health Educ Promot. 2015;2(4):312-21.
32. 32. Valentin-Welch M. Evaluation of a National E-Mentoring Program for Ethnically Diverse Student Nurse-Midwives and Student Midwives. J Midwifery Womens Health. 2016;61(6):759-67. [DOI:10.1111/jmwh.12547] [PMID]
33. 33. Repique RJ, Vernig PM, Lowe J, Thompson JA, Yap TL. Implementation of a Recovery-Oriented Training Program for Psychiatric Nurses in the Inpatient Setting: A Mixed-Methods Hospital Quality Improvement Study. Arch Psychiatr Nurs. 2016;30(6):722-8. [DOI:10.1016/j.apnu.2016.06.003] [PMID]
34. 34. Pejušković B, Lečić-Toševski D, Priebe S, Tošković O. [Burnout syndrome among physicians–the role of personality dimensions and coping strategies]. Psychiat Danubin. 2011;23(4.):389-95.
35. 35. Lumanlan P. [Exhaustion, disengagement, resilience and job satisfaction of nurse- educator]. Int J Soci Sci. 2013;11(1):23-8.
36. 36. Arafa MA, Nazel MWA, Ibrahim NK, Attia A. Predictors of psychological well-being of nurses in Alexandria, Egypt. Int J Nurs Pract. 2003;9(5):313-20. [DOI:10.1046/j.1440-172X.2003.00437.x] [PMID]
37. 37. Loretto W, Popham F, Platt S, Pavis S, Hardy G, MacLeod L, et al. Assessing psychological well-being: a holistic investigation of NHS employees. Int Rev Psychiatry. 2005;17(5):329-36. [DOI:10.1080/09540260500238371] [PMID]
38. 38. Habibi H, Mooghali A, Bagheri Lankarani K, Habibi F. [Relationship between nurses\' job satisfaction and burnout with patients satisfaction in Shiraz, 2012]. J Sch Nurs Midwifery. 2012;20(3):30-42.
39. 39. Onyett S. Revisiting job satisfaction and burnout in community mental health teams. J Ment Health. 2011;20(2):198-209. [DOI:10.3109/09638237.2011.556170] [PMID]
40. 40. Toh SG, Ang E, Devi MK. Systematic review on the relationship between the nursing shortage and job satisfaction, stress and burnout levels among nurses in oncology/haematology settings. Int J Evid Based Healthc. 2012;10(2):126-41. [DOI:10.1111/j.1744-1609.2012.00271.x] [PMID]
41. 41. Li A, Early SF, Mahrer NE, Klaristenfeld JL, Gold JI. Group cohesion and organizational commitment: protective factors for nurse residents\' job satisfaction, compassion fatigue, compassion satisfaction, and burnout. J Prof Nurs. 2014;30(1):89-99. [DOI:10.1016/j.profnurs.2013.04.004] [PMID]
42. 42. Khamisa N, Oldenburg B, Peltzer K, Ilic D. Work related stress, burnout, job satisfaction and general health of nurses. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(1):652-66. [DOI:10.3390/ijerph120100652] [PMID] [PMCID]
43. 43. Shakerinia E, Mohammadpor M. [The relationship between job stress and resiliency with burnout among female nurses]. Kermanshah Univ Med Sci. 2008;14(2):161-9.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehghani Y, Asghari F, Saeidpour F, Joukar E. Prediction of Occupational Burnout Based On Job Satisfaction, Personality Traits and Mental Health. IJNR. 2017; 12 (5) :61-70
URL: http://ijnr.ir/article-1-1910-fa.html

دهقانی یوسف، اصغری فرهاد، سعید پور فریبا، جوکار اسماعیل. پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس رضایت شغلی، ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (5) :61-70

URL: http://ijnr.ir/article-1-1910-fa.htmlجلد 12، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3855