[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 47-56 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک
فاطمه نوغانی، الهام نواب، عباس مهران، لیلا یعقوبی*
دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تهران تهران ایران ، fatemeh.yaghobi1376@yahoo.com
چکیده:   (3248 مشاهده)
مقدمه: حفظ و ارتقاء سلامت سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب نیازمند توجه است . سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است . احساس تنهایی یکی از شایع ترین شکایات سالمندان است که می تواند عواقب جدی بر سلامت روان آنان ایجاد کند . مطالعه حاضر  با هدف "تعیین تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک " طراحی و اجرا شد .
روش کار: مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی غیر تصادفی است که در سال 1396 بر روی  83 سالمند ساکن در آسایشگاه کهریزک که واجد شرایط ورود به تحقیق بودند انجام شده است . نمونه ها به صورت غیر تصادفی انتخاب و افراد به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شده اند در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت درگروه آزمون 6 جلسه خاطره گویی طبق پروتکل وات و کپلایز انجام شده است . ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزیون و الیسون(در مطالعات قبلی در ایران با تامین روایی محتوایی و انجام پایایی درون انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ 92% محاسبه شد) و پرسشنامه احساس تنهایی راسل(در مطالعات قبلی در ایران با تامین روایی محتوایی و انجام پایایی درون انجام شد که آلفای کرونباخ 78% محاسبه شد )بود . در تجزیه و تحلیل نمونه ها از آمار توصیفی بمنظور محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی و تهیه جداول توزیع فراوانی و از آمار تحلیلی بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش با کمک یکی از آزمون های تی مستقل ، تی زوجی ، کای دو ، فیشر و... استفاده شده است . داده ها توسط نرم افزار24 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه  ارتباط آماری معنی داری بین تمامی متغیرهای دموگرافیک وجود داشته است( در اینجا پی ولیو راخاسته اید یعنی تمامی متغیرهای دموگرافیک تک تک پی ولیو وارد شود ؟ ) بجز متغیر وضعیت حیات همسر(P=0/019 )که در آن ارتباط آماری معنا دار وجود نداشته است و همچنین نتیجه آنالیز کوواریانس نشان داده است که متغیر های احساس تنهایی (P=0/335) و سلامت معنوی (P=0/385) قبل از مداخله بر احساس تنهایی (P<0/001) و سلامت معنوی (P=0/054 ) بعد از مداخله موثر بوده است  .
نتیجه گیری : نتایج مطالعه تصویری روشن از ارتباط و تاثیر خاطره گویی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان نشان داد. با توجه به اثر بخش بودن خاطره گویی می توان به عنوان روش درمانی ساده ، آسان ، ارزان قیمت و قابل اجرا در تمام مراکز درمانی و نگهداری سالمندان یا به صورت انفرادی در منزل به کار رود و می توان انتظارداشت این روش از سوی سالمندان ، خانواده و اعضا تیم درمانی مورد استقبال قرار گیرد .
 
واژه‌های کلیدی: خاطره گویی، احساس تنهایی، سلامت معنوی، سالمند
متن کامل [PDF 497 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۹
فهرست منابع
1. Eliopoulos C. Gerontologic nursing. 7th ed: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
2. Fujiwara E, Otsuka K, Sakai A, Hoshi K, Sekiai S, Kamisaki M, et al. Usefulness of reminiscence therapy for community mental health. Psychiatry Clin Neurosci. 2012;66(1):74-9. [DOI:10.1111/j.1440-1819.2011.02283.x] [PMID]
3. Quiros PM, Langer T, Lopez-Otin C. New roles for mitochondrial proteases in health, ageing and disease. Nat Rev Mol Cell Biol. 2015;16(6):345-59. [DOI:10.1038/nrm3984] [PMID]
4. Keenan K, Foverskov E, Grundy E. Data sources on the older population in Europe: Comparison of the Generations and Gender Survey (GGS) and the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Population. 2016;71(3):511-37.
5. Musavi M, Sheikhi S. The effect of reminiscence therapy on the self-esteem among residents of a nursing home in Uromie. Iranian J Psychiat Nurs. 2013;1(2):30-7.
6. Chao SY, Liu HY, Wu CY, Jin SF, Chu TL, Huang TS, et al. The effects of group reminiscence therapy on depression, self esteem, and life satisfaction of elderly nursing home residents. J Nurs Res. 2006;14(1):36-45. [DOI:10.1097/01.JNR.0000387560.03823.c7] [PMID]
7. Woods B, Spector A, Jones C, Orell M, Davies S. Reminiscence theory for dementia. New York: John Wiley and Sons Publishers; 2008.
8. Hsu YC, Wang JJ. Physical, affective, and behavioral effects of group reminiscence on depressed institutionalized elders in Taiwan. Nurs Res. 2009;58(4):294-9. [DOI:10.1097/NNR.0b013e3181a308ee] [PMID]
9. Sheikholeslami F, Reza Masouleh S, Khodadadi N, Yazdani MA. Loneliness and general health of elderly. J Geriatr. 2011;21(2):28-34.
10. Pymanfar A, Dehkordy A, Mohtashamy T. Comparing sense of loneliness and meaningfulness in elderly life with different levels of religious attitude. Relig Psychol. 2011.
11. Anooshe M, Froghan M, Sheikh M, Hajizadeh E. Elderly perspective on the phenomenon of loneliness. J Ageing Q. 2008;2(6).
12. Wiseman H, Mayseless O, Sharabany R. Why are they lonely? Perceived quality of early relationships with parents, attachment, personality predispositions and loneliness in first-year university students. Pers Individ Differ. 2006;40(2):237-48. [DOI:10.1016/j.paid.2005.05.015]
13. Mostafazadeh F, Asadzadeh F. Spiritual health of midwifery students. J Health Care. 2012;14(1).
14. Koushan M, Mollashahi Z, Delbari A, Rakhshani M. The effects of group reminiscence on loneliness in elders. Q J Sabzevar Univ Med Sci. 2014;21(4):569-77.
15. Hojjati H, Asayesh H, HossainAlipour S, Nikkhah F, Nazari R, Sharifnia S. The effect of group reminiscence on loneliness and the need for belonging infielders. Iranian J Health Care. 2011;13(1):52-8.
16. Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. J Pers Soc Psychol. 1980;39(3):472-80. [DOI:10.1037/0022-3514.39.3.472] [PMID]
17. Nemati Dehkordi S, Nemati Dehkordi M, Fruzande R. The effect of group reminiscence therapy on depression of elderly. Armaghan-e-Danesh. 2008;13(3):57-64.
18. O'Connor M, Guilfoyle A, Breen L, Mukhardt F, Fisher C. Relationships between quality of life, spiritual well-being, and psychological adjustment styles for people living with leukaemia: An exploratory study. Ment Health Relig Cult. 2007;10(6):631-47. [DOI:10.1080/13674670601078221]
19. Jadidi A, Farahaninia M, Janmohammadi S, Haghani H. The Relationship between Spiritual Well-Being and Quality of Life among Elderly People Residing in Kahrizak Senior House. Iran J Nurs 2011;24(72).
20. Sam S, Khalily F, Sayesh H. The state of spiritual well-being in the elderly in Isfahan. Iranian Elderly Mag. 2008.
21. Dadfar M, Asgharnegad A, Pirmorady A, Abadyzare S. Groups therapy. Iran: Mir Mah, Shafa Neuroscience Research Center of Khatam-ol-Anbia Specialized Hospital; 2012. [PMID] [PMCID]
22. Cappeliez P, Guindon M, Robitaille A. Functions of reminiscence and emotional regulation among older adults. J Aging Stud. 2008;22(3):266-72. [DOI:10.1016/j.jaging.2007.06.003]
23. Memary A. [Reviewing the effect of spiritual care on spiritual health and mental health of the elderly admitted to the Kahrizak Charity Hospital]. Iran2011.
24. Watt LM, Cappeliez P. Integrative and instrumental reminiscence therapies for depression in older adults: Intervention strategies and treatment effectiveness. Aging Ment Health. 2000;4(2):166-77. [DOI:10.1080/13607860050008691]
25. Koshiar H, Ghanbary H, Abady B, Smaily H, Parvandy Z, Ghandharian F. The Effects of Group Reminiscence Therapy on the disability rating in elderly people living in elderly homes in Mashhad. Iranian Elderly Mag. 2013.
26. Sotodeh S, Pooragha Roodbordeh F, Kafi S, Poornesaii G. Effectiveness of reminiscence group therapy on male elderly's mental health. J Guilan Univ Med Sci. 2013;22(85):61-7.
27. Moradinejad S, Sahbaee F, Nakavand M, Zare M. The Effect of reminiscence therapy on elderly mental health. Iranian J Ageing. 2010;5(3):0-.
28. Sheibani Tezerji F, Pakdaman S. Effect of music therapy, reminiscence and performing enjoyable tasks on loneliness in the elderly. J Appl Psychol. 2010;4(3):55-68.
29. Majzoobi MR, Momeni K, Amani R, Hojjat Khah M. The Effectiveness of Structured Group Reminiscence on The Enhancement of the Elderly's Life Quality And Happiness. J Iranian Psychol. 2013;9(34):189-202.
30. Rezaei M, Seyedfatemi N, Hosseini F. Spiritual Well-being in Cancer Patients who Undergo Chemotherapy. Hayat. 2008;14(3-4):33-9.
31. Saydshohadai M, Heshmat S, Seidfatemi N, Haghani H, Mehrdad N. The spiritual health of seniors living in sanitarium and home residents. Iran J Nurs. 2013;26(81):11-20.
32. Ando M, Morita T, Akechi T, Okamoto T, Japanese Task Force for Spiritual C. Efficacy of short-term life-review interviews on the spiritual well-being of terminally ill cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2010;39(6):993-1002. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2009.11.320] [PMID]
33. Habibi A, Savadpour M. Spiritual well-being in cancer patients under chemotherapy. J Health Care. 2011;13(3):16-21.
34. Sh A, Foroughan M, Khanjani M, Bakhshi E, Farhadi A. Relationship Between Meaning of Life and Spiritual Well-being in the Older People Residing in Nursing Homes Shemiranat, 2014. Iranian J Ageing. 2016;11(3):456-65.
35. Hemmati Alamdarlou G, Dehshiri G, Shojaie S, Hakimi Rad E. Health and loneliness status of the elderly living in nursing homes versus those living with their families. Iranian J Ageing. 2008;3(2):557-64.
36. Chiang KJ, Chu H, Chang HJ, Chung MH, Chen CH, Chiou HY, et al. The effects of reminiscence therapy on psychological well-being, depression, and loneliness among the institutionalized aged. Int J Geriatr Psychiatry. 2010;25(4):380-8. [DOI:10.1002/gps.2350] [PMID]
37. Kunz J, Soltys F. Transformational reminiscence: Life story work. NewYork: Springer publication; 2010.
38. Okumura Y, Tanimukai S, Asada T. Effects of short-term reminiscence therapy on elderly with dementia: A comparison with everyday conversation approaches. Psychogeriatrics. 2008;8(3):124-33. [DOI:10.1111/j.1479-8301.2008.00236.x]
39. Zikic L, Jankelic S, Milosevic DP, Despotovic N, Erceg P, Davidovic M. Self-perception of health (SPH) in the oldest-old subjects. Arch Gerontol Geriatr. 2009;49 Suppl 1:245-9. [DOI:10.1016/j.archger.2009.09.036] [PMID]
40. Routasalo PE, Tilvis RS, Kautiainen H, Pitkala KH. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well-being of lonely, older people: randomized controlled trial. J Adv Nurs. 2009;65(2):297-305. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04837.x] [PMID]
41. Tilvis RS, Laitala V, Routasalo PE, Pitkala KH. Suffering from loneliness indicates significant mortality risk of older people. J Aging Res. 2011;2011:534781. [DOI:10.4061/2011/534781] [PMID] [PMCID]
42. Jahani A, Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Hadavi A, Zayeri F, Khatooni AR. The Relationship Between Spiritual Health and Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease. Islamic Life Cent Health. 2012;1(2):17-21. [DOI:10.5812/ilch.8575]
43. Chong S, Lee W-H. Relationship between spiritual health and depression of patients with hematological malignancies. 32nd Annual Oncology Nursing Society Congress2011.
44. Mackinlay E, Trevitt C. Living in aged care: using spiritual reminiscence to enhance meaning in life for those with dementia. Int J Ment Health Nurs. 2010;19(6):394-401. [DOI:10.1111/j.1447-0349.2010.00684.x] [PMID]
45. Eliopoulos C. Gerontological nursing : understanding the aging experience. 8th ed: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Noghani F, Navab E, Mehran A, yaghobi L. The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home. IJNR. 2018; 13 (1) :47-56
URL: http://ijnr.ir/article-1-1978-fa.html

نوغانی فاطمه، نواب الهام، مهران عباس، یعقوبی لیلا. تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک. پژوهش پرستاری. 1397; 13 (1) :47-56

URL: http://ijnr.ir/article-1-1978-fa.htmlجلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3897