:: جلد 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 30-34 برگشت به فهرست نسخه ها
اعتباریابی ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای مدل خطاهای دارویی
مرضیه پازکیان*، منصوره زاغری تفرشی، مریم رسولی، فرید زایری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، m.z.tafreshi@sbmu.ac.ir
چکیده:   (19135 مشاهده)

مقدمه: جمع آوری داده‌ها یکی از مراحل مهم پژوهش است که نیازمند استفاده از ابزارهای مناسب می‌باشد. روان سنجی ابزارهای اندازه گیری متغیرهای مدل خطاهای دارویی براساس مدل ریزن، جهت اندازه گیری و ارائه راهکارهای کاهش خطاهای دارویی بسیار اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف سنجش روایی و پایایی این ابزارها براساس مدل خطای انسانی ریزن انجام شده است.

روش کار: این پژوهش از نوع پژوهش‌های روش شناسی بوده که پس از اخذ مجوز ازطراحان شش ابزار اندازه گیری متغیرهای مدل خطاهای دارویی شامل پیچیدگی مراقبت، پویایی کار، تعهد کاری، ارتباط پزشک- پرستار، خطای دارویی و جو یادگیری، روند ترجمه و روان سنجی آن‌ها در هفت مرحله بر اساس الگوی وایلد و همکاران (2005) صورت گرفت که بعد از ترجمه و ترجمه برگردان ابزارها، روایی صوری با استفاده از نظرخواهی متخصصین و پرستاران، ابزارها بررسی و مورد بازبینی قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نمونه‌ای شامل 63 پرستار جهت همسانی و روش آزمون مجدد جهت ثبات ابزارها در نمونه‌ای شامل 12 پرستار شاغل در بخش‌های مختلف مرکز آموزشی – درمانی امام حسین (ع) تهران مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: پس از بررسی روایی صوری از دیدگاه اعضای هیئت علمی پرستاری و پرستاران، اصلاحات پیشنهادی بکارگرفته شده و ابزارها بازنگری گردید. همچنین پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ جهت همسانی درونی و ضریب همبستگی دوبارآزمون جهت ثبات، پیچیدگی مراقبت (61/0 = α، 88/0 = r)، پویایی کار (81/0 = α، 96/0 = r)، تعهد کاری (88/0 = α، 96/0 = r)، ارتباط پزشک- پرستار (80/0 = α، 80/0 = r)، جو یادگیری (80/0 = α، 98/0 = r) و خطای دارویی (83/0 = α، 83/0 = r) بدست آمد و ابزارها ازنظر روایی و پایایی مورد تائید قرارگرفتند.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان از ابزارهای مرتبط با خطای دارویی در جامعه ایران استفاده کرد. بررسی روایی سازه ابزارهای مذکور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی سازه عاملی آن‌ها، توصیه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: ابزارهای خطای دارویی، روان سنجی، مدل خطای انسانی ریزن
متن کامل [PDF 624 kb]   (2682 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/4/9 | پذیرش: 1395/12/24 | انتشار: 1395/12/24XML   English Abstract   Printجلد 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها