:: جلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 10-18 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه سطوح تاب‌آوری خانوادگی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان متأهل مبتلاء و نجات‌یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء
ثنا پیکانی*، محسن دهقانی، مونا ملک زاده
گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، sana.peykani@yahoo.com
چکیده:   (4695 مشاهده)
مقدمه: از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، پرداختن به پیامدهای روانی و خانوادگی ایجاد شده به دنبال سرطان و درمان‌های پس از آن می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه سطوح تاب‌آوری خانوادگی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان متأهل مبتلاء و نجات‌یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء به سرطان بود.
روش کار: در این مطالعه مقطعی سه گروه 60 نفره از زنان از متأهل مبتلاء به سرطان پستان، نجات یافته از سرطان پستان و همتایان غیر مبتلاء به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، راهبردهای مقابله‌ای و پرسشنامه تاب آوری خانوادگی گردآوری شده و به وسیله نرم‌افزار SPSS-22 و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که در شاخص‌های تاب آوری خانواده و راهبردهای مقابله‌ای بین سه گروه زنان مبتلاء، نجات یافته از سرطان پستان و زنان غیر مبتلاء تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0 <P ). بدین صورت که زنان تحت درمان نسبت به همتایان نجات یافته و زنان غیرمبتلاء به سرطان پستان، در شاخص تاب آوری خانوادگی دچار مشکلات متعددی بوده و در شاخص راهبردهای مقابله‌ای نیز بیشتر از سبک مقابله‌ای هیجان محور استفاده می‌کردند. در گروه زنان نجات یافته از سرطان پستان با همتایان تحت شیمی درمانی و زنان غیر مبتلا نیز، نتایج نشان دهنده بالا بودن سطح تاب آوری خانوادگی و راهبردهای مقابله‌ای بود.
نتیجه گیری: با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از پژوهش از جمله پایین بودن سطوح تاب آوری خانوادگی و استفاده از راهبردهای مقابله‌ای هیجان محور در گروه زنان مبتلاء به سرطان پستان، پیگیری و ارائه خدمات جهت ارتقاء ابعاد مذکور و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی در میان این گروه از افراد جزء ضروریات به حساب می‌آید. لذا پیشنهاد می‌شود که مطالعات بعدی به بررسی مداخلات و کارآزمایی های بالینی جهت بهبود سطوح تاب آوری خانوادگی و افزایش استفاده از راهبردهای مؤثر و مسئله محور اقدام نمایند.

 
واژه‌های کلیدی: تاب آوری خانوادگی، راهبردهای مقابله‌ای، سرطان پستان، شیمی‌درمانی
متن کامل [PDF 498 kb]   (1034 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1396/1/26 | پذیرش: 1396/6/17 | انتشار: 1396/11/21
فهرست منابع
1. Harirchi I, Kolahdoozan S, Karbakhsh M, Chegini N, Mohseni SM, Montazeri A, et al. Twenty years of breast cancer in Iran: downstaging without a formal screening program. Ann Oncol. 2011;22(1):93-7. [DOI:10.1093/annonc/mdq303] [PMID]
2. Gurm BK, Stephen J, MacKenzie G, Doll R, Barroetavena MC, Cadell S. Understanding Canadian Punjabi-speaking South Asian women's experience of breast cancer: a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2008;45(2):266-76. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.08.023] [PMID]
3. Asadzadeh Vostakolaei F, Broeders MJ, Mousavi SM, Kiemeney LA, Verbeek AL. The effect of demographic and lifestyle changes on the burden of breast cancer in Iranian women: a projection to 2030. Breast. 2013;22(3):277-81. [DOI:10.1016/j.breast.2012.07.002] [PMID]
4. Ruini C, Masoni L, Ottolini F, Ferrari S. Positive Narrative Group Psychotherapy: the use of traditional fairy tales to enhance psychological well-being and growth. Psychol Well Being. 2014;4(1):13. [DOI:10.1186/s13612-013-0013-0] [PMID] [PMCID]
5. Henry BJ. Quality of Life and Resilience: Exploring a Fly Fishing Intervention for Breast Cancer Survivors. Clin J Oncol Nurs. 2017;21(1):E9-E14. [DOI:10.1188/17.CJON.E9-E14] [PMID]
6. Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? Am Psychol. 2004;59(1):20-8. [DOI:10.1037/0003-066X.59.1.20] [PMID]
7. Patterson JM. Integrating family resilience and family stress theory. J Marr Fam. 2002;64(2):349-60. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2002.00349.x]
8. Talepasand S, Pooragha F, Kazemi M. Resiliency and quality of life in patients with cancer: moderating role of duration of awareness of cancer. Iran J Cancer Prev. 2013;6(4):222-6. [PMID] [PMCID]
9. Stanton AL, Danoff-Burg S, Cameron CL, Bishop M, Collins CA, Kirk SB, et al. Emotionally expressive coping predicts psychological and physical adjustment to breast cancer. J Consult Clin Psychol. 2000;68(5):875-82. [DOI:10.1037/0022-006X.68.5.875] [PMID]
10. Kenne Sarenmalm E, Browall M, Persson LO, Fall-Dickson J, Gaston-Johansson F. Relationship of sense of coherence to stressful events, coping strategies, health status, and quality of life in women with breast cancer. Psychooncology. 2013;22(1):20-7. [DOI:10.1002/pon.2053] [PMID]
11. Addelyan Rasi H, Timpka T, Lindqvist K, Moula A. Can a psychosocial intervention programme teaching coping strategies improve the quality of life of Iranian women? A non-randomised quasi-experimental study. BMJ Open. 2013;3(3):e002407. [DOI:10.1136/bmjopen-2012-002407] [PMID] [PMCID]
12. Hayati F MM. Coping strategies in women with breast cancer who were referred to hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Iranian J Breast Dis. 2009;1(2):43-38.
13. Abolghasemi A, Narimani M. Psychological tests. Ardebil: Baghe Rezvan; 2003.
14. Sixbey MT. Development of the family resilience assessment scale to identify family resilience constructs. Florida, USA: University of Florida; 2005. [PMCID]
15. Hoseini F, Chari M. Survey evidence relating to validity and reliability of Family Resilience Scale. J Counsel Psychother Fam. 2013;3(2):182-208.
16. Buchanan T. Family resilience as a predictor of better adjustment among international adoptees: ProQuest; 2008.
17. Kun H, Qin X, Ming J. Survey of psychological resilience level of breast cancer patients undergoing postoperative chemotherapy and its influencing factors [J]. Chin Nurs Res. 2013;6:008.
18. Habibi M, Salmani K, Amani O, Rafezi Z, Nematalahzadeh Mahani S. The Comparison of Spiritual Experience and Resilience Between Women with Breast Cancer and Healthy Women. J Res Behav Sci. 2016;14(1):50-5.
19. Jun SY, Ju HJ, Yu JS, Lee JH. A Prediction Model for the Resilience and the Quality of Life in Cancer Patients with Radiotherapy. Asian Oncol Nurs. 2015;15(4):228-38. [DOI:10.5388/aon.2015.15.4.228]
20. Min JA, Yoon S, Lee CU, Chae JH, Lee C, Song KY, et al. Psychological resilience contributes to low emotional distress in cancer patients. Support Care Cancer. 2013;21(9):2469-76. [DOI:10.1007/s00520-013-1807-6] [PMID]
21. Drageset S, Lindstrom TC, Underlid K. Coping with breast cancer: between diagnosis and surgery. J Adv Nurs. 2010;66(1):149-58. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.05210.x] [PMID]
22. Karakoyun-Celik O, Gorken I, Sahin S, Orcin E, Alanyali H, Kinay M. Depression and anxiety levels in woman under follow-up for breast cancer: relationship to coping with cancer and quality of life. Med Oncol. 2010;27(1):108-13. [DOI:10.1007/s12032-009-9181-4] [PMID]
23. Geyer S, Koch-Giesselmann H, Noeres D. Coping with breast cancer and relapse: Stability of coping and long-term outcomes in an observational study over 10 years. Soc Sci Med. 2015;135:92-8. [DOI:10.1016/j.socscimed.2015.04.027] [PMID]
24. Khalili N, Farajzadegan Z, Mokarian F, Bahrami F. Coping strategies, quality of life and pain in women with breast cancer. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013;18(2):105-11. [PMID] [PMCID]
25. Von Ah D, Carpenter JS, Saykin A, Monahan P, Wu J, Yu M, et al. Advanced cognitive training for breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Breast Cancer Res Treat. 2012;135(3):799-809. [DOI:10.1007/s10549-012-2210-6] [PMID] [PMCID]XML   English Abstract   Printجلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها