:: جلد 13، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
جلد 13 شماره 2 صفحات 74-80 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط حمایت‌های اجتماعی با پرخاشگری و ناامیدی در پرستاران
فائزه سلطانی*، سید فخرالدین حسینی
دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران ، sfaezeh14@yahoo.com
چکیده:   (3152 مشاهده)

مقدمه: نقش پرستاران در سیستم‌های درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خود سبب مواجه ایشان با انواع اختلالات روحی و روانی همانند ناامیدی و رفتارهای پرخاشگرانه می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط حمایت‌های اجتماعی و پرخاشگری، ناامیدی در پرستاران شهر کرمان در سال 1395 انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی بر روی 200 پرستار شاغل در بیمارستانهای شهر کرمان که با روش نمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند، انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از 4 پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران، پرسشنامه ناامیدی بک و پرسشنامه پرخاشگری به صورت خود گزارشی جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و....) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بین حمایت اجتماعی با پرخاشگری (0001/0 = P) وناامیدی (02/0 = P) رابطه معکوس وجود دارد. هم چنین بین پرخاشگری و ناامیدی نیز ارتباط مستقیم و معنی دار آماری وجود دارد (001/0 = P).
نتیجه گیری: براساس یافته‌ها مشخص شد حمایت اجتماعی می‌تواند عوامل منفی روانی همچون ناامیدی، رفتارهای پرخاشگرانه را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه ریزی با هدف حمایت اجتماعی از پرستاران جهت پیشگیری و التیام بروز مشکلات روانی همچون ناامیدی و پرخاشگری به منظور بهبود کیفیت مراقبت از بیماران و کیفیت زندگی پرستاران باید در نظر گرفته شود.
 

واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی، پرخاشگری، ناامیدی، پرستار
متن کامل [PDF 386 kb]   (782 دریافت)    
نوع مطالعه: آموزش پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۷


XML   English Abstract   Printجلد 13، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها