Iranian Journal of Nursing Research - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بازداری رفتاری و اجتناب شناختی رفتاری زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر System Messages

:: اطلاعات ::

اشکال در فایل مقاله شماره 2126 از پایگاه Iranian Journal of Nursing Research. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( info@ijnr.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی

Go to the site home