:: جلد 14، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) ::
جلد 14 شماره 1 صفحات 8-13 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر خودکار آمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی در بیمارستان کودکان طالقانی گنبد کاوس سال 97-1396
زلیخا ایری ، حمید حجتی ، گل بهار آخوندزاده*
دانشگاه آزاد علی آباد ، G_akhoondzadeh@yahoo.com
چکیده:   (1160 مشاهده)
مقدمه:درک بیماران ازنقش خود مراقبتی معنوی می­تواند سبب مدیریت بیماری­های مزمن شود.خودکارآمدی مهمترین عامل تعیین کننده درانجام رفتارهای خود مراقبتی است .بر این اساس، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر  آموزش خودمراقبتی معنوی برخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی در بیمارستان کودکان طالقانی گنبد کاووس در سال97- 13967انجام گردید.
روش کار: این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی تک گروهی است که برروی 34 نوجوان 18-12 ساله مبتلابه تالاسمی مراجعه کننده به بخش تالاسمی بیمارستان کودکان طالقانی شهرستان گنبد کاووس در سال1396-97انجام شد.نمونه­هابه وسیله نمونه گیری در دسترس انتخاب وطی 6 جلسه به مدت 60-45 دقیقه دوباردر هفته تحت آموزش مراقبت معنوی قرارگرفتند.ابزارهای جمع  آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه  خودکارآمدی عمومی( GSE-10) بود.خودکارآمدی دردومرحله قبل و بعدازمداخله اندازه گیری شد. داده های پژوهش باآمارهای توصیفی(میانگین،انحراف معیاروفراوانی) وآمارهای استنباطی (تی زوجی)واستفاده ازنرم افزار آماری 21-SPSS  موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت .
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد 1/47% (16 نفر)از واحد های مورد پژوهش دخترو9/52% (18 نفر) پسربودند.از نظر سنی بیشترین درصد 1/44 % (15 نفر) در رده سنی 18-16  سال و کمترین درصد 5/23 %(8نفر)دررده سنی14-12 سال قرارداشتند.از نظر درآمد 9/55%(19نفر)ضعیف(زیر1میلیون تومان)وازنظرتحصیلات بیشترین درصد1/44% (15نفر) درمقطع دبیرستان وازنظرمحل سکونت بیشترین درصد 76/5% (26نفر) ساکن روستا بودند.
میانگین نمرات خودکارآمدی نوجوانان قبل ازمداخله 57/3 17/19 بود .بعدازمداخله میانگین نمرات خودکارآمدی 62/3/44 /26 بود که براساس نتایج ، افزایش  معنی داری را نشان داد (01/0p< و7/7t=).
 نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خودمراقبتی معنوی تاثیر معنی داری در افزایش خودکار آمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی دارد.با توجه به نتایج حاصل ،برنامه های آموزش خودمراقبتی معنوی بعنوان رویکردی موثر در برنامه ریزی های بهداشتی برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن از جمله تالاسمی پیشنهاد می گردد.
واژه‌های کلیدی: خود مراقبتی معنوی، خودکارآمدی، تالاسمی، نوجوانان
متن کامل [PDF 792 kb]   (269 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۸


XML   English Abstract   Printجلد 14، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها