:: جلد 14، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 1-6 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم
طاهره صباغی قمی ، مریم جدید میلانی* ، سیدامیرحسین پیشگویی ، کبری آخوندزاده
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ، milani2000ir@yahoo.com
چکیده:   (978 مشاهده)
مقدمه: یکی از مهمترین اهداف سلامت عمومی، کاهش ناتوانی‌های وابسته به افزایش سن در سالمندان است. از سویی، زنان سالمند، به ویژه در طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین، بیماری‌های مزمن و معلولیتها را بیشتر تجربه می کنندبنابراین، مهم است که زنان در معرض خطر را شناسایی شده تا پس از شناسایی آنان اقدامات ارتقاء سطح سلامتی را مطابق با نیاز آنان اجرا نمود. از آنجاییکه مفهوم سلامت در سالمندی به مفهوم سالمند فعال و سالمند غیرفعال وابسته استلذا، در ایـن پـژوهش سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم در سال 1397 مقایسه گردیده است.
روش کار: مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای، برروی 100 نفر از زنان سالمند شهر قم انجام شد که 50 نفر از سالمندان فعال و 50 نفر از سالمندان غیرفعال بودند. جهت جمع آوری داده‌ها از چهار ابزار مشخصات دموگرافیک فردی، ابزار آزمون کوتاه شناختی (جهت تشخیص مشکلات شناختی و حذف از نمونه‌ها)، ابزار فعالیت روزانه و پرسشنامه سنجش سلامت عمومی گلدبرگ استفاده گردید. ابزارهای پژوهش با انجام مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل و در نرم افزار SPSS 22 با استفاده ازآزمون تی مستقلتحلیل گردید.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر اختلاف معناداری بین وضعیت سلامت عمومی دو گروهِ زنان سالمند فعال و غیر فعال وجود داشت (004/0 = P)، وضعیت سلامت عمومی زنان سالمند فعال بهتر از سالمندان زن غیرفعال بود (سالمندان زن فعال 22/9±24/32 و سالمندان زن غیرفعال 24/9±62/37). همچنین میانگین حیطه‌های اضطراب، افسردگی در سالمند غیر فعال بهتر بوده که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشت (0001/0>P)، اما اختلاف حیطه‌های نشانه جسمانی و کارکرد اجتماعی بین دو گروه معنی دار نبود.
نتیجه گیری: با توجه به روند سالمند شدن جمعیت کشور، نیاز هست به فعال نگه داشتن زنان سالمند توجه بیشتری شود و تسهیلات آموزشی، مشاوره‌ای و رفاهی در سطح جامعه برای سالمندان فراهم گردد تا سلامت سالمندان در تمامی حیطه‌ها تضمین گردد.
 
واژه‌های کلیدی: سلامت عمومی- سالمندی- سالمند فعال- سالمند غیر فعال- زنان
متن کامل [PDF 806 kb]   (388 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری سالمندی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱


XML   English Abstract   Printجلد 14، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها