مجله پژوهش پرستاری ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تمرکز اصلی نشریه  پژوهش پرستاری  بر مطالعات انجام شده در حوزه پرستاری ( آموزش، مدیریت و مراقبت بالینی) و مامایی (آموزش، مدیریت و مراقبت بالینی) می باشد. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش پرستاری ایران:
http://ijnr.ir/find.php?item=1.39.10.fa
برگشت به اصل مطلب