مجله پژوهش پرستاری ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه پژوهش پرستاری بعنوان نشریه علمی بمنظور چاپ و انتشار مقالات تحقیقی در زمینه پرستاری در حیطه های مختلف علوم پرستاری از جمله آموزش، مدیریت و پرستاری بالینی تاسیس شده است
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش پرستاری ایران:
http://ijnr.ir/find.php?item=1.39.10.fa
برگشت به اصل مطلب