مجله پژوهش پرستاری ایران- اهداف و زمینه‌ها
توسعه و نوآوری در علوم پرستاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هدف اصلی:

توسعه و نوآوری در زمینه های مختلف علوم پرستاری در بالین، جامعه، مدیریت و آموزش در عرصه های مختلف

ایجاد ارتباط بین محققین پرستاری بمنظور توسعه علم پرستاری

چاپ مقالات علمی پژوهشی پرستاری بمنظور شناخت نوآوریها و توسعه مراقبتها در تمام عرصه های جامعه

آشنا نمودن دانشجویان پرستاری با مقالات پرستاری

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش پرستاری ایران:
http://ijnr.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب