:: جلد 10، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 43-51 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی موانع مشارکت پرستاران در امر پژوهش های بالینی در مراکزآموزشی - درمانی شهر تبریز 1393
محمد ارشدی بستان آباد، قهرمان شیرزاد، زهرا معتضدی*، الناز اصغری، عبداله صفری
، karimkhani36@yahoo.com
چکیده:   (13470 مشاهده)
مقدمه: تحقیق، بخش بسیار مهمی از حرفه ای سازی پرستاری محسوب می شود و تحقیقات مبتنی بر عمل جزئی از پرستاری معاصر به شمار می رود. شناسایی موانع انجام پژوهش و رفع موانع موجود از ضروریات ارتقاء فعالیتهای پژوهشی است. این مطالعه با هدف بررسی موانع مشارکت پرستاران در پژوهش انجام شد. روش: این پژوهش به روش توصیفی-مقطعی توسط اعضای کمیته علمی-پژوهشی معاونت پرستاری انجام شده است. پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که در همبستگی بین دو ابزار ضریب آلفای 88/0 به دست آمد. پژوهش بر روی 520 نفر از پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین 4120 پرستارانتخاب شدند، انجام شد و تعداد 485 پرسشنامه (%27/93) عودت داده شد. پرسشنامه شامل دو بخش بود. در بخش اول اطلاعات دموگرافیکی و در بخش دوم سؤالات لیکرتی 4 گزینه ای که با20 عبارت، موانع سازمانی و با 16عبارت، موانع فردی را بررسی می کرد. داده ها در نرم افزار SPSS .18 تحلیل شد. (p (sig کمتر از 05/0 معنادار درنظر گرفته شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار موانع سازمانی26/6 ± 46/38 و موانع فردی 96/3 ± 79/25 بود. مهمترین موانع فردی به ترتیب کمبود وقت و مشغله زیاد، نا آشنایی با اصول آماری و بی علاقگی نسبت به پژوهش بود. مهمترین موانع سازمانی به ترتیب وجود نابرابری در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی، نبود سیستم نظارت بر انجام پژوهش و عدم استفاده از نتایج تحقیق در پرستاری بود. نتیجه گیری: توصیه می شود جهت رفع موانع پژوهشی، مسئولین بیمارستانها و معاونت پژوهشی دانشگاه ها اقدامات لازم را در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق به صورت سالیانه، آموزش کلاس های زبان انگلیسی، روش استفاده از منابع کتابخانه ای، جستجو در اینترنت و اطلاع رسانی اولویت های تحقیق در حوزه کاری کارکنان، به عمل آورند.
واژه‌های کلیدی: پژوهش، پرستار، مرکزآموزشی- درمانی
متن کامل [PDF 466 kb]   (4483 دریافت)    
نوع مطالعه: آموزش پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/6/25 | انتشار: 1394/6/24


XML   English Abstract   Printجلد 10، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها