:: جلد 16، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1400 ) ::
جلد 16 شماره 3 صفحات 73-59 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی و درمان مثبت نگری بر خودانتقادی و پریشانی روان شناختی در زنان نابارور شهرستان اهواز
رویا مشاک ، فرح نادری* ، محبوبه چین آوه
دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز. ایران ، nmafrah@yahoo.com
چکیده:   (630 مشاهده)
مقدمه: احساس ناتوانی در باروری و واکنش های اجتماعی رایج در جامعه نسبت به زنان نابارور، زمینه ساز بسیاری از فشارهای روانی برای زنان نابارور است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی و درمان مثبت نگری بر خودانتقادی و پریشانی روان شناختی درزنان نابارور شهرستان اهواز بود.
روش کار: پژوهش حاضر، تجربی از نوع آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل همراه با دوره پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان ناباروری بود که برای درمان ناباروری به مراکز وکلینیک های پزشکی ناباروری و مراکز بهداشتی درمانی درسال 1399 مراجعه کرده بودند. ازبین این تعداد 60 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه درمان شناختی رفتاری مذهبی(20=N)، درمان مثبت نگری(20=N) و یک گروه گواه(20=N)جایگزین شدند.ابزار گردآوری داده ها، مقیاس خودانتقادی (Self-Criticism Scale ) تامپسون و زروف(2004) و پریشانی روان شناختی(Self-Compassion Scale) کسلر و همکاران (2002 ) بودند.داده ها با استفاده از نرم افزار24-SPSS و از روش تحلیل کوواریانس مانکوا و تعقیبی بونفرونی انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در مراحل پس آزمون و پیگیری، درمان شناختی رفتاری مذهبی و درمان مثبت نگری بر کاهش خودانتقادی (42/125=F و 001/0=p) و پریشانی روان شناختی (52/104=F و 001/0=p) اثربخش بودند. همچنین در مراحل پس آزمون و پیگیری بین اثربخشی دو مداخله بر خودانتقادی و پریشانی روان شناختی تفاوتی مشاهده نشد( 05/0 <P).
نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی ودرمان مثبت نگری جهت کاهش خودانتقادی و پریشانی روان شناختی در زنان نابارور بود. براساس یافته های حاضر توصیه می گردد پزشکان و روان شناسان جهت کاهش خودانتقادی و پریشانی روان شناختی در زنان نابارور از درمان های شناختی رفتاری مذهبی و مثبت نگری در کنار سایر روش های درمانی پزشکی استفاده کنند.
 
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی رفتاری مذهبی، درمان مثبت نگری، خودانتقادی، پریشانی روان شناختی، زنان نابارور
متن کامل [PDF 344 kb]   (244 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1400/1/15 | پذیرش: 1400/3/2 | انتشار: 1400/6/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 16، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها