:: جلد 16، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1400 ) ::
جلد 16 شماره 6 صفحات 22-11 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در شیوع پاندمی کووید-19
سارا عابدی کوشکی ، شعبانعلی روح افزایی* ، اسما غلامی مقدم
دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. ، 76sharooh76@gmail.com
چکیده:   (2313 مشاهده)
مقدمه: ایران یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر بحران سلامت ناشی از همه گیری بیماری نوظهور کووید 19 قرار گرفته است. بیماری کووید 19 افزون بر اثرات جسمانی، دارای اثرات روانی نیز می‌باشد که می‌تواند روی ابعاد شغلی افراد تاثیر بگذارد، لذا این مطالعه با هدف تعیین نقش رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در زمان همه گیری کرونا انجام گرفت.
 
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی در نیمه دوم سال 1399 بر روی 147 نفر از کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین که به صورت خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و پرسشنامه رفتار شهروندی مارکوزی بود. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون در نرم افزار 26 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (0.636‏‏‏‏‏-r=) و (000,0=(P رابطه ای معکوس معنادار وجود دارد. بر اساس نمره بندی های انجام شده میانگین نمره رضایت شغلی 23/76 بود که متوسط ارزیابی شد و میانگین نمره رفتار شهروندی سازمانی 21/55 می باشد که متوسط ارزیابی شد.
 
نتیجه گیری: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن رﺿﺎیﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، توسعه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ارزیﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ برای اﻓﺰایﺶ رﺿﺎیﺖ ﺷﻐﻠﯽ و در ﻧﻬﺎیﺖ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارد
واژه‌های کلیدی: کووید-19، رضایت شغلی، رفتار شهروندی، کارکنان علوم پزشکی
متن کامل [PDF 271 kb]   (1017 دریافت)    
نوع مطالعه: مدیریت پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/3/1 | پذیرش: 1400/10/22 | انتشار: 1400/11/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 16، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها