[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 12 شماره 5 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط رفتارهای مدرسین بالینی و اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
معصومه رحیمی بشر*
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران ، rahimibashar.masoumeh@liau.ac.ir
چکیده:   (2538 مشاهده)
مقدمه: رفتارهای فردی و حرفه‌ای مدرسین بالینی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فردی و حرفه‌ای دانشجویان پرستاری ایفا می‌کند و می‌تواند بر سطح ا اضطراب دانشجویان تأثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین رفتارهای مدرسین بالینی و اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی بر روی 156 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان که به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیلبرگر در سال تحصیلی 94-1393 جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های همبستگی پیرسون و کای اسکوئر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. (05/0 > P) بعنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، اکثر دانشجویان پرستاری (90 نفر، 7/57%) دارای اضطراب خفیف بودند و اکثر آنان (96 نفر، 6/61%) وضعیت رفتارهای مدرسین بالینی خود را در حد قوی، ارزیابی نمودند. بین رفتارهای آموزشی مدرسین بالینی و اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری، ارتباط منفی و معنی داری از نظر آماری وجود داشت. یعنی با قوی‌تر شدن رفتارهای آموزشی مدرسین بالینی، اضطراب دانشجویان نیز کاهش می‌یافت و با ضعیف‌تر شدن این رفتارها اضطراب دانشجویان افزایش می‌یافت (59/0- = r، 0001/0 > P).
نتیجه گیری: مدرسین بالینی پرستاری با رفتار و عملکرد شایسته خویش و بعنوان الگوی حرفه‌ای و اخلاقی می‌توانند نقش انکارناپذیری در کاهش اضطراب دانشجویان پرستاری و تبلور جایگاه عمیق معنوی این حرفه مقدس داشته باشند. با انتخاب مدرسین بالینی از میان پرستاران توانمند و حضور مستمر اعضای هیئت علمی در بیمارستان‌ها و همکاری دوجانبه، می‌توان پل ارتباطی مناسبی بین تئوری و بالین ایجاد نمود.

 
واژه‌های کلیدی: رفتار مدرسین بالینی، آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری، اضطراب
متن کامل [PDF 496 kb]   (526 دریافت)    
نوع مطالعه: آموزش پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۷
فهرست منابع
1. 1.McCarty M, Higgins A. Moving to an all graduate profession: Preceptors for their role. Nurse Educ Today 2003;23:885-892 [DOI:10.1016/S0260-6917(02)00187-9]
2. 2. Elcigil A, Yildirm Sari H . Determining Problems experienced by student nurses in their work with clinical educators in Turkey. Nurse Educ Today.2007; 27 (5): 491-498 [DOI:10.1016/j.nedt.2006.08.011] [PMID]
3. 3.Hellstrom –Hyson E, Martensson G, Kristofferzon ML. To take responsibility or to be an onlooker. Nursing students ̒ experiences of two models of supervision. Nurse Educ Today 2011; 32 (1) : 105- 110 [PMID]
4. 4. Hadizadeh F, Firoozi M, Shamaeyan Razavi N. Nursing and midwifery students ̒ perspective on clinical education in Gonabad University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2005; 5 (1) : 70-78.[ In Persian]
5. 5.Wafaa G Ali. Caring and effective teaching behavior of clinical Nursing instructors in clinical area as perceived by their students. Journal of Education and Practice 2012; 3 (7) : 15 -25
6. 6.Kelly C. Student ̓s perception of effective clinical teaching revisited. Nurse Educ Today 2007; 27 (8) : 885-892 [DOI:10.1016/j.nedt.2006.12.005] [PMID]
7. 7. Nahas VL, Nour V, AL- Nobani M. Jordanian undergraduate Nursing students, perception of effective clinical teachers. Nurse Educ Today 1999; 19: 639 – 648 [DOI:10.1054/nedt.1999.0376] [PMID]
8. 8. Heshmati – Nabavi F, Vanaki Z. Professional approach: The key feature of effective clinical educator in Iran. Nurse Educ Today 2010; 30 (2) : 163- 168 [DOI:10.1016/j.nedt.2009.07.010] [PMID]
9. 9. Saarikaski M, Leino- Kilpi H, Warne T. Clinical learning environmental and supervision: testing research international comparative study. Nurse Educ Today 2002; 22 (4) : 340- 349 [DOI:10.1054/nedt.2001.0715] [PMID]
10. 10. Gaberson KB, Oermann MH. Clinical teaching strategies in nursing. 2 th. New york: Springer Publishing. 2007 [PMID]
11. 11. Edelman M, Ficorelli C. A measure of success: Nursing students and test anxiety. Journal for nursing in staff development 2005; 21 (2) : 55- 59 [DOI:10.1097/00124645-200503000-00004]
12. 12. Goldsmith M, Stewart L, Ferguson L. Peer learning partnership: An innovative strategy to enhance skill acquisition in nursing students 2006; 26 : 123- 130
13. 13. Latifi SH, Maghsoudi SH, Chrzad MM, Hiderzade AB. View Points of nursing students about the relationship between of Clinical teachers behaviors with the anxiety . 2 Quarterly Nursing and midwifery Guilan university of medical science 2007; 17 ( 58 ): 23- 30. [In Persian ]
14. 14. Sharif F, Masoumi S. A qualitative study of nursing students experiences of Clinical practice. BMC Nursing 2005; 4 ( 6 ): 1-14 [DOI:10.1186/1472-6955-4-6]
15. 15. Salehian M, Armat MR. Qualitative research of nursing students experiences about Clinical education. Journal of North Khorasan university of medical science 2009; 1 ( 2,3): 57-63. [ In Persian]
16. 16. Thomas J, Jack B, Jinks A. Resilience to care: A systematic review and metasynthesis of the qualitative literature concerning the experiences of student Nurses in adult hospital settings in the UK. 4 th International Nurse Education Conferanc 17- 20 June , 2012 / Baltimore , USA
17. 17. Pourghane P. Nursing students ̓ experiences of Clinical teaching: A qualitative study. Iranian Journal of Jameenegar Nursing and midwifery 2013; 23 ( 70 ): 16- 26. [ In Persian]
18. 18. Hofler L. Nursing education and transition to the work environment: A synthesis of national reports [ Electronic version]. Journal of Nursing Education 2008; 47( 5): 8 [DOI:10.3928/01484834-20080101-06]
19. 19. Guzman AB, Ormitaa MJM, Palad CMC, Paganibana JK, Pristina MWP. Filipino nursing students ̓ views of their clinical instructors ̓ credibility. Nurse Educ Today 2006; 27 (6) : 529- 533 [DOI:10.1016/j.nedt.2006.08.013] [PMID]
20. 20. Irby DM. What clinical teachers in medicin need to Know. Acad Med 1994; 69 (5) : 333-342 [DOI:10.1097/00001888-199405000-00003] [PMID]
21. 21. Hekmatpou D, Jahani F, Nejat N. Exploration of characteristics of a competent nursing faculty member: A qualitative study. Iranian Journal of nursing ( IJN ) 2013; 28 ( 8 ): 58 -67. [ In Persian]
22. 22. Ni C, Liu X, Hua Q, Lv A, Wang B, Yan Y. Relationship between coping, self – esteem, individual factors and mental health among Chinese nursing Students: a matched case –control study. Nurse Educ Today 2010; 30 (4) : 338-343 [DOI:10.1016/j.nedt.2009.09.003] [PMID]
23. 23. Jadoon Na, Yaqoob R, Reza A, Shehzad M, Zeshan SC. Anxiety and depression among medical students. J pak Med Assoc 2010; 60 (8): 699- 702
24. 24. Mahram B. Standardization of Spielberger inventory in Mashhad. MA thesis. Tehran. Allameh Tabatabaee University; 1994; 73- 80
25. 25. Ghezelbash S, Rahmani F, Peyrovi H, Inanloo M, Shekarchian S. Comparison of Self – esteem among first to fourth year nursing students. from university of medical sciences in Tehran. Thrita 2015; 4 ( 1): e24336. Doi: 10. 5812/ thrita . 24336
26. 26. Chan CKL, So WKW, Fong DYT. Hong Kong baccalaureate nursing students ̛ stress and their coping strategies in clinical practice. J Prof Nurs. 2009; 25(5):307-313. [DOI:10.1016/j.profnurs.2009.01.018] [PMID]
27. 27. Wafika AS, Jehad H. Critical thinking, Self – esteem and state anxiety of nursing students. Nurse Educ Today.2007; 27 (2):162-168 [DOI:10.1016/j.nedt.2006.04.008] [PMID]
28. 28. Norouzinya R, Aghabrari M, Karimi M, et al . Survey of anxiety level and its relation to demographic status of students of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Medical Sciences Alborz University 2013; 1 (4) : 200-206
29. 29. Heydari M, Shahbazi S. The effects of Holly Quran sound on text anxiety nursing and emergency students. Strides in Development of Medical Education 2015; 12 (1): 63- 56. [ In Persian]
30. 30. Taghavi Larijani T,Sharifi Neiestanak ND, Aghajani M, Mehran A. Assertiveness and Anxiety in Midwifery & Nursing Students Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. Hayat. 2007; 15( 2 ): 61 -72. [ In Persian ]
31. 31. Bonaccio S, Reeve CL, Winford EC. Text anxiety on congnitive ability test can result in differential predictive validity of academic performance. Personality and Individual Differences 2012; 52 (4):497 – 502 [DOI:10.1016/j.paid.2011.11.015]
32. 32. Barkhordary M. Comparing critical thinking disposition in baccalaureate nursing students at different grades and its relationship with state anxiety. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 11 (7) : 779 -787. [ In Persian ]
33. 33. Pazargadi M, Ashktorab T, Khosravi SH. Nursing students ̓ experiences and perspectives on the clinical characteristics of instructors ̓in clinical evaluation. Nursing Education. 2013; 1 (1) : 1 -13. [ In Persian]
34. 34. Meskell P, Murphy K, Shaw D. The clinical role of lecturers in nursing in Ireland: Perception from key stakeholder groups in nurse education on the role. Nurse Educ Today.2009; 29 (7): 784- 790 [DOI:10.1016/j.nedt.2009.03.014] [PMID]
35. 35. Ming L, Mingxia ZH, Hongxia D, Haobin Y. Clinical Nursing preceptors ̛ Perceptions of effective characteristics of clinical teaching: A qualitative study. Journal of Macao Polytechnic Institute. .2009; 1 (3): 18- 27
36. 36 .Ramzani T, Dortaj Ravari E. Characteristics of effective teachers and pertinent effective educational factors according to the teachers and students ̓ Point of view in school of nursing, Kerman University of Medical Sciences.Strides in Development of Medical Education.2OO9; 6 (2): 139-148 . [ In Persian]
37. 37 .Sokhandani M. The view point of nursing and midwifery students about characteristics of effective clinical instructor. MEDIA J. 2012; 3 (1): 20 -25. [ In Persian ]
38. 38. Elahi N, Alhani, Ahmadi F. Iranian Nursing Instructors̛ Perceived Experiences of Challenges of Effective Education: A qualitative content analysis. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2011; 1(3):229-239
39. 39. Heidarzadeh M, Izadi A, Rahmani A, Zamanzadeh V. Characteristics of Efficient Clinical Teachers: Nursing Educators ̓ and Students ̓ Perspectives. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 11 (7) : 704 -717. [ In Persian ]
40. 40.Hosseini MA, Sepahvand MJ, Mohammadi Shahbolaghi F, Neyseh F, Bagheri Noaparast KH. Gap between theory and practice in nursing: Be or Not. Nursing Education. 2016; 5 (1): 23-29
41. 41.Salehi SH, Hasanzahraie R, Ghazavi Z,Amini P,Ziai Sh, Shahneh M. The Characteristics of Effective Clinical Teacher as Perceived by Nursing Faculty and Students.Iranian Journal of Med Educ. 2004; 11: 37-43. [ In Persian ]
42. 42.Hasanpour M. Critical thinking in nursing education. ( dissertation). Tehran: Faculty of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences; 2007. [ In Persian ]
43. 43.Tang FI, Chou SM, Chiang HH. Students ̓ perceptions of effective and ineffective clinical instructors. Journal of Nursing Education.2005; 44 (4) : 187- 192. [PMID]
44. 44. Borimnejad L, Azarkerdar A, Hajamirri P, Rasooly F. The investigation of term 5 nursing students̓ viewpoints about factors influencing clinical education development. Iranian Journal of Medical Education. 2004; 1 (10 supp) : 64 -65. [ In Persian ]
45. 45.Hemmati Maslakpak M, Khalilzadeh H. Nursing students ̒ perspectives on effective clinical education: A qualitative study. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11 (7) : 718- 727. [ In Persian ]
46. 46.Bidwell AS, Brasler ML, Role modelling versus mentoring in nursing education. Image J Nurs Sch. 1989; 2 (11): 23 – 25 [DOI:10.1111/j.1547-5069.1989.tb00093.x]
47. 47. Vaismoradi M, Parsa- Yekta Z. Iranian nursing students ̛ comprehension and experiences regarding evaluation process: a thematic analysis study. Scandinavian Journal of Caring Sciences.2011; 25 (1): 151-159. [DOI:10.1111/j.1471-6712.2010.00805.x] [PMID]
48. 48. Cassidy S. Subjectivity and the valid assessment of pre – registration student nurse clinical learning outcomes: Implications for mentors. Nurse Educ Today.2009; 29 (1) : 33- 39. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.06.006] [PMID]
49. 49. Cook L. Inviting teaching behaviors of Clinical faculty and nursing students ̒ anxiety. Journal of Nursing Education 2005; 44 (4) : 156 - 162 [PMID]
50. 50. IP WY, Kit Chan DS. Hong Kong nursing students ̓perception of the clinical environment: a questionnaire survey. Int Nurs Stud 2005: 42 (6) : 665-672 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.09.019] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimibashar M. The Relationship between Clinical Instructors' Behaviors and State Anxiety of Nursing Students in Islamic Azad University of Lahijan City. IJNR. 2017; 12 (5) :1-8
URL: http://ijnr.ir/article-1-1739-fa.html

رحیمی بشر معصومه. ارتباط رفتارهای مدرسین بالینی و اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (5) :1-8

URL: http://ijnr.ir/article-1-1739-fa.htmlجلد 12، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877