:: جلد 10، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان آگاهی دانشجویان بالینی از حقوق بیمار در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مهدی کریم یار جهرمی*، محسن حجت، زهرا کرمی
، mahdikarimyar310@gmail.com
چکیده:   (9683 مشاهده)
مقدمه: حقوق بیمار رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی تبلور یافته و تیم درمان مسؤول و موظف به اجرا و رعایت آن می باشد. روش: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. نمونه گیری به صورت سرشماری در 300 نفر از دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم طی بهار سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دو بخشی با مشخصات دموگرافیک و 29 سؤال در حیطه حقوق بیمار بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آماره های توصیفی (شامل: درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های تحلیلی (شامل: آزمون تی، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. یافته ها: از مجموع تعداد کل نمونه های مورد مطالعه (300 نفر)، 195 نفر (65 درصد) زن بودند. میانگین نمره آگاهی دانشجویان 82/3± 48/14 بود. همچنین بیشترین میانگین نمره حیطه، در حیطه رضایت آگاهانه و کمترین، در حیطه آزادی فردی بوده است. اختلاف آماری نمره دانشجویان از حیث جنسیت، رشته تحصیلی و مدرک معنی داری بود (p value<0.05). نتیجه گیری: میزان آگاهی کل و حیطه های مختلف دانشجویان بالینی از حقوق بیمار، در سطح متوسط قرار داشت. میزان آگاهی دانشجویان بالینی پزشکی، نسبت به سایر دانشجویان بیشتر بود. نهادینه کردن اصول اخلاقی در بین دانشجویان و آگاه نمودن آنها برای زندگی حرفه ای، بخش مهمی از مسؤلیت دانشگاه ها است.
واژه‌های کلیدی: حقوق بیمار، دانشجوی بالینی، آگاهی
متن کامل [PDF 468 kb]   (2795 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/6/25 | انتشار: 1394/6/24


XML   English Abstract   Printجلد 10، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها