[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 58-64 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری
فاطمه غفرانی کلیشمی*، افسانه صدوقی اصل، احمد ایزدی، آرزو محمدخانی غیاثوند، رضا جهانی، ملیحه نصیری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، fateme.ghofrani@gmail.com
چکیده:   (5044 مشاهده)
مقدمه: اعتماد به نفس یکی از مؤلفه‌های مرتبط با افزایش نگرش مثبت به حرفه، احساس قدرتمندی و داشتن چشم انداز بهتر برای آینده در حرفه پرستاری معرفی شده است. نظر به ماهیت حرفه پرستاری و جایگاه آن در جامعه، و نگرش دانشجویان به پرستاری، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی به صورت مقطعی در سال تحصیلی 1395-1394 در تهران انجام شد. جامعه پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران بودند که 180 نفر با روش نمونه گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها به شیوه خودگزارشی و با استفاده از پرسشنامه‌های مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ و پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران جمع آوری شد. پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ از روایی درونی رضایت بخش 77/0 برخوردار بوده و پایایی آن از طریق همبستگی آزمون مجدد در دامنه 88/0-82/0 و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه 88/0-77/0 در مطالعه علیزاده و همکاران تأمین شده است. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران بـا اسـتفاده از روش آزمون مجدد و تجزیه و تحلیـل مـوردی در مطالعه بنادرخشان تأیید شـد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و محاسبه میانگین، انحراف معیار، آزمون تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد.
یافته‌ها: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اعتماد به نفس و نگرش دانشجویان به حرفه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (001/0 > P). همچنین نگرش به حرفه در بین دانشجویان دختر و دانشجویانی که معدل بالاتری داشتند مثبت‌تر بود (001/0 = P).
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود اقداماتی مانند آموزش مهار تهای اجتماعی، شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای بالفعل شدن آنها، استفاده صحیح از بازخوردها و نظرات دانشجویان در تصمیم گیری‌ها و تأمین نیازهای معنوی آنان در جهت افزایش اعتماد به نفس و فراهم نمودن موقعیت‌های آموزشی مناسب انجام گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: اعتماد به نفس، نگرش به حرفه، پرستاری
متن کامل [PDF 600 kb]   (1272 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/12/10 | پذیرش: 1396/11/21 | انتشار: 1396/11/21
فهرست منابع
1. Patidar AB, Kaur J, Sharma SK, Sharma N. Future nurses' perception towards profession and carrier plans: A cross sectional survey in sate Punjab. Nurs Midwifery Res J. 2011;7(4).
2. Chiang YM, Chang Y. Stress, depression, and intention to leave among nurses in different medical units: implications for healthcare management/nursing practice. Health Policy. 2012;108(2-3):149-57. [DOI:10.1016/j.healthpol.2012.08.027] [PMID]
3. Pugsley L, Oldham C, Dobbs M. Nurses' Attitudes toward Their Profession: Water's Edge Ballroom, Hilton Waikoloa Village; 2005.
4. Al-Omar BA. Knowledge, attitudes and intention of high school students towards the nursing profession in Riyadh city, Saudi Arabia. Saudi Med J. 2004;25(2):150-5. [PMID]
5. Degazon CE, Shaw HK. Urban high school students' perceptions of nursing as a career choice. J Natl Black Nurses Assoc. 2007;18(1):8-13. [PMID]
6. Neilson GR, Lauder W. What do high academic achieving school pupils really think about a career in nursing: analysis of the narrative from paradigmatic case interviews. Nurse Educ Today. 2008;28(6):680-90. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.03.008] [PMID]
7. Poreddi V, Ramachandra, Konduru R, Math SB. Assessing the attitudes and perceptions towards nursing profession among nursing students. Nurs J India. 2012;103(1):6-8. [PMID]
8. Coverston CR, Harmon KR, Keller ER, Malner AA. A comparison of Guatemalan and USA nurses' attitudes towards nursing. Int Nurs Rev. 2004;51(2):94-103. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2003.00199.x] [PMID]
9. Okasha MS, Ziady HH. Joining the nursing profession in Qatar: motives and perceptions. East Mediterr Health J. 2001;7(6):1025-33. [PMID]
10. Clark MC, Owen SV, Tholcken MA. Measuring student perceptions of clinical competence. J Nurs Educ. 2004;43(12):548-54. [PMID]
11. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist. 1982;37(2):122-47. [DOI:10.1037/0003-066X.37.2.122]
12. Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating and inhibiting effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs. 2004;3(1):2. [DOI:10.1186/1472-6955-3-2] [PMID] [PMCID]
13. Bradbury-Jones C, Sambrook S, Irvine F. The meaning of empowerment for nursing students: a critical incident study. J Adv Nurs. 2007;59(4):342-51. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04331.x [DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04300.x] [PMID]
14. Cowin LS, Craven RG, Johnson M, Marsh HW. A longitudinal study of student and experienced nurses' self-concept. Collegian. 2006;13(3):25-31. [DOI:10.1016/S1322-7696(08)60529-6]
15. Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton university press Princeton; 1965.
16. Banaderakhshan H, Mehrabi Y, Yazdani S, Motazavi F. Comparing knowledge, attitude and practice of nurses working with seniors Shahid Beheshti School of Nursing and Midwifery in 2005. Res Med J. 2005;29(1):37-43.
17. Alizadeh T, Farahani MN, Shahraray M, Alizadegan S. The relationship between self esteem and locus of control with infertility related stress of no related infertile men and women. J Reprod Infert. 2005;6(2).
18. Shukri RK, Bakkar BS, El-Damen MA, Ahmed SM. Attitudes of Students at Sultan Qaboos University towards the Nursing Profession. Sultan Qaboos Univ Med J. 2013;13(4):539-44. [DOI:10.12816/0003313] [PMID] [PMCID]
19. Horsmann R. Attitudes of male undeclared university majors toward male nurses. USA: San Jose State University 1991.
20. Altuntas S, Baykal U. Exemplar: factors influencing Turkish hospital nurses' attitudes towards their profession: a descriptive survey. Contemp Nurse. 2010;35(1):114-27. [DOI:10.5172/conu.2010.35.1.114] [PMID]
21. Chaboyer W, Najman J, Dunn S. Factors influencing job valuation: a comparative study of critical care and non-critical care nurses. Int J Nurs Stud. 2001;38(2):153-61. [DOI:10.1016/S0020-7489(00)00052-3]
22. Baggs JG, Ryan SA. ICU nurse-physician collaboration & nursing satisfaction. Nurs Econ. 1990;8(6):386-92. [PMID]
23. Gonzalez HL, Palencia AP, Umana LA, Galindo L, Villafrade ML. Mediated learning experience and concept maps: a pedagogical tool for achieving meaningful learning in medical physiology students. Adv Physiol Educ. 2008;32(4):312-6. [DOI:10.1152/advan.00021.2007] [PMID]
24. Mirbagher Ajorpaz N, Ranjbar N. Comparison of the effect of group discussion and traditional education methods on learning of nursing students in clinical situations. Dena. 2008;3(1-2):1-10.
25. Kermansaravi F, Navidian A, Imani M. Nursing students' views toward quality of theoretical and clinical nursing education: A qualitative Study. J Med Educ Dev. 2013;7(4):28-40.
26. Ouzouni C, Nakakis K, KoutsampasopoulosK KT. Student nurses' views of theirclinical training: A qualitative study. To Vima tou Asklipiou. 2009;8(4):353-67.
27. Lambert V, Glacken M. Clinical support roles: a review of the literature. Nurse Educ Pract. 2004;4(3):177-83. [DOI:10.1016/S1471-5953(03)00039-8]
28. Yamani N, Changiz T. Proposing a participatory model of teacher evaluation. Iranian J Med Educ. 2006;6(2):115-22.
29. Bulut H, Hisar F, Demir SG. Evaluation of mentorship programme in nursing education: a pilot study in Turkey. Nurse Educ Today. 2010;30(8):756-62. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.01.019] [PMID]
30. Moradi R, Mohammadi M, Bahman Ziari N, Teymourian N. The Relation between Self-confidence and Risk-taking among Female Students Living in Dormitories of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian J Med Educ. 2014;14(7):626-32.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghofrani kelishami F, Sadooghiasl A, Izadi A, Mohamadkhani Ghiasvand A, Jahani R, Nasiri M. The Relationship between Self-Confidence of Nursing Students and their Attitude towards a Nursing Career. IJNR. 2018; 12 (6) :58-64
URL: http://ijnr.ir/article-1-1909-fa.html

غفرانی کلیشمی فاطمه، صدوقی اصل افسانه، ایزدی احمد، محمدخانی غیاثوند آرزو، جهانی رضا، نصیری ملیحه. ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (6) :58-64

URL: http://ijnr.ir/article-1-1909-fa.htmlجلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256