Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Nursing Research

مجله پژوهش پرستاری ایرانVolume 15, Number 2 (2020-4)


Evaluation Components of Health Promoting Hospitals: An Integrated Review Study
مؤلفه‌های ارزیابی بیمارستان‌های ارتقاء دهنده سلامت: یک مطالعه مرور یکپارچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of spirituality in relation with spiritual health
گونه شناسی معنویت در رابطه با سلامت معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2020-3)


Predicting bullying based on Thrill-seeking, school Atmosphere, students’ self-concept
پیش بینی قلدری بر اساس هیجان خواهی و جو مدرسه با میانجی گری خودپنداره در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of eduction Metacognitive Strategies on Increasing Learning Motivation Student
اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افز ایش انگیزش یادگیری دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rose water on the anxiety level of aged admitted to cardiac intensive care units
تأثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"The Impact of SBAR Communication Model on Observance of Patient Safety Culture by Nurses of the Emergency Department of Shahid Beheshti Hospital in Qom in 1396"
"تاثیر آموزش مدل ارتباطی SBAR بر میزان رعایت فرهنگ ایمنی بیماران توسط پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1396"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a designed Care Plan on the incidence of aspiration in intubated patients: A randomized clinical trial
تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر بروز آسپیراسیون در بیماران اینتوبه تحت تهویه مکانیکی: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequences of elder abuse: A qualitative study
پیامدهای سوء رفتار با سالمندان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experience of nursing students in the first exposure to the patient under chemotherapy ‎
تجربه دانشجویان پرستاری در اولین مواجهه با بیمار تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing research in Iran and the world from the perspective of nursing professors: A qualitative study
پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the relationship between demographic characteristics and spiritual well-being among adolescent students
بررسی رابطه ویژگی های دموگرافیک با سلامت معنوی در دانش آموزان نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2020-1)


The Formation Pattern Of Mental Models Of Enterpreneuirial Directors In Public And Private Educational Hospitals Of Mashhad Using Fuzzy Delphi And Dematel Method
ارائه الگوی شکل‌گیری مدل‌های ذهنی مدیران کارآفرین در بیمارستان‌های آموزشی دولتی و خصوصی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Health-Related quality of Life Based on Self-Approach to Body Image By mediating of Self-Compassion and Shame in overweight and obese people
مدل‌یابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بر مبنای نگرش فردی به تصویر بدنی: بررسی نقش میانجی‌گری شفقت به خود و شرم در افراد چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Group Therapy on Changing the Level of Meta-cognitive Beliefs in T.H.C
اثربخشی گروه درمانی شناختی بر میزان باورهای فراآگاهی افراد وابسته به تی. اچ. سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The causal relationship between active memory, anxiety and depression with mediation of psychological hardiness in people with post traumatic stress disorder in the earthquake in Sarapul Zahab
رابطه علی بین حافظه فعال، اضطراب و افسردگی با میانجی گری سرسختی روانشناختی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در زلزله شهرستان سرپل ذهاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Work-Family Conflict in Iranian Nurses: A Systematic Review
تعارض کار- خانواده در پرستاران ایرانی: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of psychological well-being based on health anxiety and perceived stress with the mediating role of self-handicapping in married women working in the school of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences in 2018
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده با نقش میانجی خود ناتوان سازی درزنان متاهل شاغل دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of group counseling based on Gottman’s couple therapy on marital intimacy components of female nurses
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی گاتمن بر صمیمیت زناشویی زنان پرستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The predictive role of self-differentiation and early maladaptive schemas in marital satisfaction of female applicants for divorce
ارتباط تمایز یافتگی خود و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی زنان متقاضی طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cognitive-based cognitive-mindedness-based therapy on emotional schemas and cognitive-emotional ordering strategies of divorced women
تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر طرحواره‌های هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی زنان مطلقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Symptoms of Anxiety, Depression and Stress in Renal Patients under Hemodialysis
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم اضطراب، افسردگی و استرس بیماران کلیوی تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the stigma and the family performance of psychiatric patients
ارتباط استیگما با عملکرد خانواده بیماران روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2019-12)


3333333Evaluation of the Realization of Clinical Nursing Students' Learning Objectives Using CIPP Evaluation Model
ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزش بالینی دانشجویان پرستاری با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life of Head-of-Household Women in IRAN: a review study
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of Nursing Ph.D. Curriculum in Iran and Carolina
مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ایران با کارولینای آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Model-Based Self-Management Program 5a on Quality of Life of Elderly Patients with Diabetes
بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل A5 بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Subjective Normal in Facial Cosmetic Surgery Applicants in Non-applicant Groups Referring to ShahidBeheshti University of Medical Sciences Hospitals in 1395
بررسی مقایسه‌ای هنجار ذهنی در متقاضیان جراحی زیبایی صورت با گروه غیرمتقاضی مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Medication Errors and its Related Factors in Kashan Shahid Beheshti Hospital in 1396
بررسی خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into the Effect of Training peer-based Parenting Skills on Parent-Child Relationships in Roma Families Residing in Harandi Square, Tehran, Iran
بررسی تأثیر آموزش مهارت فرزندپروری توسط همتا بر ارتباط والد- فرزندی در خانواده‌های کولی ساکن میدان هرندی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health and its Correlates in the Elderly with Fall Related Orthopedic Surgery
سلامت روان و عوامل مرتبط با آنها در سالمندان با سابقه جراحی ارتوپدی ناشی از سقوط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in head and neck cancer patients
کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بدخیمی های سر و گردن: عرصه ای برای پژوهش های بالینی و ابزار اندازه گیری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2019-10)


Comparative Study of Nursing PhD Education program in Tehran University of Medical Sciences and McGill University
مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه مک‌گیل کانادا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors in the Control Component of Purchase Management of Medical Consumables
عوامل مؤثر در بعد کنترل مدیریت خرید ملزومات مصرفی پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-management education on Promoting Mental Health Behaviors in Older Women of West Tehran
بررسی تأثیر آموزش توانمند سازی خود مدیریتی بر ارتقا رفتارهای سلامت روان در زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self –Concept in Children with Type 1 Diabetes Referring to the Sedigheh Tahereh Clinic
خودپنداره کودکان مبتلا به دیابت نوع یک از دیدگاه مادرانشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Stress, Anxiety and Depression in Adolescents Based on Marital Forgiveness and Family Cohesion
پیش بینی استرس، اضطراب و افسردگی نوجوانان بر اساس بخشودگی زناشویی و انسجام خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Nurses' Training Based on Clinical Guidelines on the Prevention of Ventilator-associated Pneumonia in ICU
تأثیر آموزش پرستاران بر اساس گایدلاین های بالینی در اقدامات پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Imapact of Work Overload on Job-relate Outcome with Moderating Social Support
تحلیل رابطه اضافه بارکاری با پیامدهای مثبت و منفی شغلی و حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lavender Oil on Pain and Comfort in Cardiac Patients after Injection of Enoxaparin
تأثیر ماساژ موضعی روغن اسطوخودوس بر میزان درد و راحتی در بیماران قلبی بعد از تزریق انوکساپارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating role of gender-related personality traits in the relationship between identity styles, attachment with self-differentiation in nurse students
نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی وابسته به جنس در رابطه بین سبک های هویت و دلبستگی با تمایزیافتگی خود در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Influential Effects of Lingering Recipients’ Length of Stay at Hospital after Liver Transplantation
شناسایی عوامل مؤثر بر طولانی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2019-9)


Investigate Life Satisfaction and Correlates in Older Adults Attending West Health Center of Tehran, 2017
بررسی رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 96
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Reality Therapy on Reducing Academic Burnout and Increasing Student Self –Control
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر فرسودگی تحصیلی و خودکنترلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Predictive Factors of Learning Transfer to Workplace in Public and Private Hospitals
بررسی مقایسه‌ای عوامل پیش‌بینی کننده انتقال یادگیری به محیط کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wisdom Nursing a Practical Model for Caring Based on Islamic Texts
پرستاری حکیمانه الگویی عملکردی برای مراقبت بر پایه متون اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Cryotherapy and Acupressure on Pain Intensity of Arteriovenous Fistula Cannulation in Patients Hemodialysis
مقایسه تأثیر کرایوتراپی و طب فشاری بر شدت درد ورود سوزن به عروق شریانی – وریدی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating health literacy Level and Its effective factors of patients referred to Shoushtar hospitals in 2018
بررسی سطح سواد سلامت بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان شوشتر و شناسایی عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Spiritual Health and Sense of Coherence in Patients with Type 2 Diabetes
بررسی سلامت معنوی و حس انسجام در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of indicators of air and ground emergency with international standards in trauma resulting from accidents patients in Qom in 2016
بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های زمانی اورژانس ‌هوایی و زمینی با استاندارد‌های بین‌المللی در مصدومان ترومایی ناشی از تصادف در استان‌ قم در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acupressure Therapy on Physiological Criteria in Female Patients Being Weaned from Mechanical Ventilation
بررسی تأثیر طب فشاری بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران زن تحت جدا سازی از تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problem-Based Learning Approach in Medical Education in Iran: A Systematic literature Review
استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله در آموزش علوم پزشکی در ایران: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2019-7)


Organizational Commitment and its related Factors among Novice Nurses
تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران تازه‌کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on g reduce Cognitive Conflicts and Negative Self-coming Thoughts
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Classroom Management Style with Engagement and Academic Achievement
ارتباط شیوه مدیریت کلاس درس با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Health with Hope for Career Future of Students of Gonabad University of Medical Sciences in 2017
ارتباط سلامت معنوی با امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Communication Skills training on Violence against Nurses in the Hospitals affiliated to the Social Security Organization in Isfahan Province
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر وضعیت خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predict Heart Health related Behaviors based on Attachment Styles and Self-efficacy
پیش بینی رفتارهای مرتبط با سلامت قلب براساس سبک‌های دلبستگی و خودکارآمدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Yoga-Based Mindfulness on Anxiety Reduction and Resiliency Promotion in Middle-aged Women Kermanshah City
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر کاهش اضطراب و ارتقاء تاب آوری در زنان میانسال شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on the theory of planned behavior in smoking prevention in high school students in Tehran city
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Rate of Internet Addiction and Mobile Phone Damage in Nursing Students of Azad University, Ali Abad Katoul, 2016
بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و آسیب های ناشی از تلفن همراه در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد علی آباد کتول 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education based on Empowerment Model on Anxiety among Transsexual Clients undergoing Hormone Therapy
تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی بر اضطراب مددجویان تراجنسی تحت هورمون تراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing General Health of Active and Inactive Elderly Women in Qom
مقایسه سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2019-4)


Determining the Telephony Triage Outcome in Patients with Chest Pain in Emergency Center in 115 provinces of Qom according to the New Jersey Modified Protocol in the first half of 1396
تعیین پیامد تریاژ تلفنی در بیماران با شکایت درد قفسه سینه در مرکز اورژانس 115 استان قم طبق پروتکل اصلاح شده نیوجرسی در نیمه اول سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Dark Triad of Personality, Sexual Assertiveness and Cognitive Flexibility with Marital Burnout in Female Nurses
رابطه جنبه‌های تاریک شخصیت، احقاق جنسی و انعطاف‌پذیری شناختی با دلزدگی زناشویی در پرستاران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomics: A solution for Prevention of musculoskeletal disorders in Intensive Care Unit nursing staff
ارگونومی، راهکاری جهت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Positive Thinking Skills (Optimism) Based on Thanksgiving notebook on the Spiritual Health of Adolescent Girls
بررسی تأثیر مهارت های مثبت اندیشی (خوش بینی) مبتنی بر دفتر شکرگزاری بر سلامت معنوی دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Relaxation Training Using Short Message Service on pregnant women's anxiety
تأثیر آموزش آرام سازی با استفاده از سرویس پیام کوتاه بر اضطراب زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of perceived social support and the difficulty of emotional regulation in elderly smokers and non-smokers
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و دشواری تنظیم شناختی هیجان در سالمندان سیگاری و غیر سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between mental hardiness and emotional adjustment with emotional intelligence of Mothers with a mentally retarded child
بررسی ارتباط سرسختی روانی و سازگاری عاطفی با هوش هیجانی مادران دارای کودک کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of acceptance and commitment psychotherapy in improving depression and quality of sleep in women with postpartum depression
اثربخشی روان‎درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود افسردگی و کیفیت خواب زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the family-centered educational program on medication management in elderly patients with ischemic heart disease
تأثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of spiritual self- care education on self- efficacy in adolescents with Thalassemia in Children’s Hospital Taleghani Gonbadkavoos Golestan 2017-18
تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر خودکار آمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی در بیمارستان کودکان طالقانی گنبد کاوس سال 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-management program on the satisfaction of life in patients with spinal cord injury
تاثیر برنامه خود مدیریتی بر رضایتمندی از زندگی بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 6 (2019-2)


Patient Sheared Decision‐Making Models: a Comparative Study
بررسی تطبیقی مدل‌های مشارکت بیمار در تصمیم گیری درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on Leventhal's model on perception of disease in diabetic patients
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل خود تنظیمی لونتال بر درک از بیماری ، بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group-Based Cognitive Therapy Based on Mindfulness on Family Function and Marital Adaptation of Couples with Type II Diabetes
اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی زوجین مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of reality therapy on self-efficacy in mothers of children with Down syndrome
تاثیر واقعیت درمانی بر خودکارامدی مادران کودکان سندرم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of students and faculty members' viewpoints on barriers and facilitators of research activities among student in Gonabad University of Medical Sciences in 2017
مقایسه دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با موانع و تسهیل‌کننده‌های فعالیت‌های پژوهشی دانشجویی در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between job stress and quality of work life among prehospital emergency personnel in Shiraz, 2017
رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lifestyle in Non-alcoholic Fatty Liver: A Review
سبک زندگی و ابتلا به کبد چرب غیر الکلی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of acceptance and commitment (ACT) therapy on behavioral inhibition and cognitive-behavioral avoidance of women with generalized anxiety disorder
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بازداری رفتاری و اجتناب شناختی رفتاری زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring knowledge and prevention behaviors of osteoporosis among middle-aged patients referring to Kermanshah health centers: Application of planned pattern of behavior
سنجش وضعیت آگاهی و رفتارهای پیشگیری از پوکی استخوان در میانسالان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر کرمانشاه:کاربردی از الگوی رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status Of Anxiety Before Transplantation In Patients Undergoing Stem Cell Transplantation
وضعیت اضطراب قبل از پیوند در بیماران تحت پیوند سلول های بنیادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lived experiences of Nurses of Incivility
تبیین تجربیات پرستاران از بی نزاکتی در مراقبت از بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of audio distraction technique on the intensity of pain caused by the insertion of dialysis needles in hemodialysis elderly patients
بررسی تاثیر انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2019-1)


The Effects of applying Nursing Counseling Program on the Anxiety and Vital Signs of Patients undergoing Colonoscopy admitted in Imam Khomeini Hospital, Tehran
بررسی تأثیر برنامه مشاوره پرستاری بر میزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت کلونوسکوپی بستری در بیمارستان امام خمینی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Iranian Elderly Experiences undergoing Hemodialysis: A Qualitative Study
تجربه سالمندان ایرانی تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Personality Characteristics and Marital Interaction Stability in the Prediction of Marital Disaffection with mediating Sexual Self-efficacy in Married Women
نقش ویژگی‌های شخصیتی و ثبات تعاملات زناشویی در پیش‌بینی سرخوردگی زناشویی با میانجی‌گری خودکارآمدی جنسی در زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Nurse's Adaptive Performance based on Psychological Capital and Spiritual Intelligence (Case Study: Shaidzadeh Hospital of Behbahan)
پیش بینی عملکرد انطباقی پرستاران براساس ابعاد سرمایه روانشناختی و هوش معنوی (مطالعه موردی بیمارستان شهید زاده بهبهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflexivity and Its Application in Qualitative Researches: A Narrative Review
بازتابندگی و بکارگیری آن در تحقیقات کیفی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life in Hemodialysis Patients: a Phenomenological Study
کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه پدیدار شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Empowerment Program on the Self-efficacy of Mothers of Premature Infants and their Re-hospitalization
تأثیراجرای برنامه توانمندسازی بر خودکارآمدی مادران نوزادان نارس و میزان بستری مجدد نوزاد آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Health Locus of Control in Children with Asthma and Normal Children
تأثیر اخلاق حرفه‌ای مدیران و جو سازمانی بر بهزیستی روانشناختی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between health literacy and adherence with treatment regimen in the elderly with hypertension
بررسی رابطه سواد سلامت با تبعیت از رژیم درمانی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Family-centered Empowerment Model on the Indicators of the Ability of Patients with Hypertension
بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر شاخص‌های توانمندی بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of “Tai Chi” on happiness in elderly men
بررسی تاثیر ورزش تای چی بر شادکامی مردان سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2018-10)


Effect of Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Postpartum Depression and Increasing Marital Satisfication in Women with Postpartum Depression Disorder: A Single Case Study
تأثیر درمان شناختی-رفتاری در کاهش میزان افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه تک موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Epilepsy – Related Stigma Based on Health – Related Life Style Components
پیش بینی انگ مرتبط با بیماری صرع از طریق مؤلفه‌های سبک زندگی مرتبط با سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self- care Education Program on Self- transcendence in Patients under Hemodialysis based on self-trandence Theory
بررسی تأثیر برنامه آموزش خودمراقبتی براساس تئوری خود- تعالی Reed در بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduce Depression in Children with Cancer through Rhythmic Movements
کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان از طریق حرکات موزون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Defining Wisdom as a Nursing Goal based on the Definition of Nursing Concepts in Islamic Texts
تبیین حکمت به عنوان هدف پرستاری براساس تعریف مفاهیم پرستاری در متون اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecast of Suicidal thoughts based on Emotional Dysregulation and Experimental Avoidancein Nurses
پیش بینی افکار خودکشی بر اساس دشواری تنظیم هیجان و اجتناب تجربی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Tolerance and Perceived Stress among Nurses in the Psychiatric Ward and Special Care Unit
مقایسه میزان تحمل و استرس ادراک شده پرستاران بخش‌های روانپزشکی و مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mothers Training by Barkley's Method on Parent-Child Relation Improvement of Students with Attention-Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD)
تأثیر آموزش مادران به روش بارکلی بر بهبود رابطه والد-کودک دانش‌آموزان دارای اختلال کمبود توجه-بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the efficacy of acceptance acceptance commitment therapy and electrical stimulation with alternating current on mood symptoms in depressed patients
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با جریان متناوب بر علائم خلقی بیماران افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine the Relationship between Perceived Parenting Styles with Self-Regulation School Students
بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری ادراک‌شده با خودتنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Personality Characteristics, Body Image Concern and Alexithymia with Eating Disorder of Nursing Students
رابطه ویژگی‌های شخصیتی، نگرانی از تصویر بدنی و ناگویی خلقی با اختلال خوردن دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2018-9)


Overview of Quran-based Clinical Trials in Cardiovascular Field
مروری بر کارازمایی های بالینی قرآن محور در حوزه ی قلب و عروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Human Relationships with Contemporaries in the Structure of Everyday Living; the Need for Community-based Mental Health Case Study: Grand Bazaar of Tehran
ارتباط انسان با جامعه در ساختار زندگی معمولی مردم، ضرورتی در سلامت روان جامعه‌محور نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Health Locus of Control in Children with Asthma and Normal Children
بررسی مقایسه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و منبع کنترل سلامت در کودکان مبتلا به آسم و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Satisfaction, and its Influencing Factors among Tehran University of Medical Sciences Personnel
رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evidence Levels of Iranian Nursing Scientific Publications Indexed in Scopus, 2011-2015
ارزیابی سطوح شواهد انتشارات علمی پرستاری ایران نمایه شده در اسکوپوس در سال‌های 2011-2015
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Job Satisfaction of Nurses Based on Demographic Characteristics (Case Study: Nurses working in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences)
مقایسه رضایت شغلی پرستاران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی (موردمطالعه: پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر بخشی برنامه آموزشی مراقبت خانواده محور بر اضطراب مادران نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
اثر بخشی برنامه آموزشی مراقبت خانواده محور بر اضطراب مادران نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Increasing the Psychological Flexibility of Infertile Females: Designing a Therapeutic Protocol
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف پذیری روانشناختی زنان نابارور: طراحی پروتکل درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of support person presence on the Primiparous females’ anxiety admitted to the Gynecology Ward of the Bank Melli Iran Hospital during year 2016 to 2017
بررسی تاثیرحضور همراه بر اضطراب زنان اول زا در بخش جراحی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training “ Quality Of Life Therapy” Approach on Dimensions of Subjective Well-being among Nursing Students of Tehran University of Medical Sciences
بررسی تاثیر آموزش رویکرد کیفیت زندگی درمانی بر ابعاد بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Emotional Intelligence and Coping-With-Stress Styles in Operating Room Technologists
بررسی ارتباط هوش هیجانی و سبک‌های مقابله با استرس در تکنولوژیست های اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lived Experience of Resilience in Excessive Weight Women
تجربه زیسته تاب آوری در زنان با افزایش وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Family-centered Empowerment Model on Quality of Life of Female Patients with Pemphigus Vulgaris Referred to Razi Hospital
تأثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی عمومی بیماران زن مبتلا به پمفیگوس ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2018-6)


The Impact of Dialectical Behavior Therapy on Interpersonal Conflict Resolution in Patients with Coronary Heart Disease
اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر حل تعارض بین فردی بیماران عروق کرونر قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Faculty Member, as a Challenging Opportunity in Nursing Education: Designing a Perspective
هیات علمی بالینی، فرصتی چالش‌برانگیز در آموزش پرستاری: طرح یک دیدگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Work -Family Conflict through Psychological Capital among Nurses
تبیین تعارض کار-خانواده از طریق سرمایه روانشناختی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Social Support with Aggression and Hopelessness in Nurses
ارتباط حمایت‌های اجتماعی با پرخاشگری و ناامیدی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Health Literacy and the Use of Social Networking in Administrative Staff of Tehran University of Medical Sciences
بررسی ارتباط بین سواد سلامت و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Self-efficacy and Academic Achievements in the Students of Tehran University of Medical Sciences
ارتباط خودکارآمدی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing Shortage and Ethical Issues: A Narrative Review
کمبود پرستار و چالش‌های اخلاقی: یک مرور روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Intervention on Distress Problems and Self-Regulation in Patients with Type 2 Diabetes
اثر بخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر مشکلات پریشانی و خود تنظیمی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Promoting Clinical Competency on the Nurses Occupational Quality of Life at the Pediatric Wards
تأثیر ارتقای صلاحیت بالینی بر کیفیت زندگی کاری پرستاران در بخش‌های کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Effectiveness of Mothers’ Training on Reduction of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms on Children and Mothers’ Depression
بررسی اثر بخشی آموزش مادر بر کاهش اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی در کودک و افسردگی مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pilates on Changes in Balance, Body Composition, and Vital Signs Including Dual Blood Pressure and Resting Heart Rate in Females With Multiple Sclerosis in Tabriz, Iran
اثر تمرینات پیلاتس بر تغییرات تعادل، ترکیب بدنی و فاکتورهای حیاتی (فشارخون دوگانه و ضربان قلب استراحتی) زنان بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Relaxation Techniques on the Reduction of Stress, Sexual Anxiety, Communication Concerns, and Social Concerns in Females with Infertility
اثربخشی تکنیک‌های تن آرامی بر کاهش استرس و کاهش نگرانی‌های جنسی، نگرانی‌های ارتباطی، و نگرانی‌های اجتماعی در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Relationship between Myers-Briggs Personality Dimensions and Happiness and Resilience in Patients with Multiple Sclerosis
مقایسه ابعاد شخصیتی مایرز- بریگز و میزان خوشبختی و تاب‌آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2018-4)


Perception hospitalized Patients from respect for Privacy
درک بیماران بستری از احترام به حریم خصوصی: یک مطالعه تحلیل محتوی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine The relationship between achievement motivation and entrepreneurial talent In nursing students of Gonabad University of Medical Sciences
بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education and Telephone Counseling On The Self- Efficacy Of Women With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy
بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resiliency family caregivers of people with mental disorders in Tehran
تاب آوری مراقبین خانوادگی مبتلایان به اختلالات روانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home
تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of two Exercise Modalities of Sprint Interval Training and Combined Training (Strength-Aerobic) on Serum Apelin levels and Insulin Resistance in Women with Type 2 Diabetes
تاثیر دو شیوه تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional stability with Job conscience and professional commitment
بررسی ارتباط ثبات عاطفی با وجدان کاری و تعهد حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستانهای کرمان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the amount of coping skills used by MS sufferers as member and non-member of peer support group
بررسی مقایسه ای میزان به کار گیری مهارت های مقابله ای در بیماران(زنان) مبتلا به ام اس عضو و غیر عضو در گروه همتایان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress Management Training on Reducing Anxiety and Promoting Happiness and Sexual Integrity in Women with Breast Cancer
آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب و ارتقاء شادکامی و صمیمیت جنسی زنان مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between mindfulness and perceived self-efficacy with subjective well-being among cancer patients in Tabriz hospitals
رابطه ذهن آگاهی و خودکارآمدی ادراک‌شده با بهزیستی ذهنی در بین بیماران سرطانی بیمارستان‌های شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Use of Social Media on Teaching and Learning Science from Teachers and Students Viewpoint
واکاوی بکارگیری شبکه های اجتماعی مجازی در یادگیری و آموزش از منظر استادان و دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 6 (2018-2)


Impact of Motivational Factors on Job Retention and Loyalty of Hospital Nurses
تأثیر عوامل انگیزشی بر ماندگاری و وفاداری شغلی پرستاران بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Parental Bonding and Obesity and Overweightness
بررسی رابطه بین پیوند والدینی و تصویر بدنی در افراد چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-Confidence of Nursing Students and their Attitude towards a Nursing Career
ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between subclinical hypothyroidism with Parathyroid hormone levels and Lipid profiles in patients on dialysis
ارتباط هیپوتیروئیدی تحت بالینی با سطح هورمون پاراتیروئید و پروفایل چربیها در بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-compassion, Social Support and Hope with Subjective Well-being of Nursing Students
رابطه شفقت خود، حمایت اجتماعی و امیدواری با بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Oral Care in the Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia: A Narrative Review
تأثیر مراقبت از دهان در پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی: یک مطالعه مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Organizational Indifference on the Efficiency of Nurses in Public Hospitals of Mashhad
تأثیر بی‌تفاوتی سازمانی بر بهره وری پرستاران بیمارستان‌های دولتی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Family Resilience and Coping Strategies amongst Married Women Diagnosed with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy, Breast Cancer Survivors and Women without Cancer
مقایسه سطوح تاب‌آوری خانوادگی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان متأهل مبتلاء و نجات‌یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Self-Compassion and Clinical Competencies in the Prediction of Nurses’ Professional Quality of Life
نقش خود دلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 5 (2017-12)


Assessing the Relationship between Nursing Occupational Prestige and Social Health
بررسی رابطه منزلت حرفه پرستاری با سلامت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Occupational Burnout Based On Job Satisfaction, Personality Traits and Mental Health
پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس رضایت شغلی، ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Support and Early Maladaptive Schemas in Marital Satisfaction of Married Women
بررسی نقش حمایت اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Organizational Silence on Organizational Performance (Case Study: Nurses of Mazandaran Bo-Ali-Sina hospital)
تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان بوعلی سینا مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Effect of Using Information Technology on Administrative Users' Health
بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر سلامت کاربران اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Habits and Related Factors in Students of Nursing and Midwifery College of Dezful University of Medical Sciences in 2015
بررسی عادت‌های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Rate of Nurses’ Errors in Administration of Medication Orders in General Departments of Hospitals in the City of Ilam
بررسی میزان اشتباهات پرستاران در اجرای دستورات دارویی در بخش‌های عمومی بیمارستان‌های شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Oxygenation Status and the Risk of Pressure Ulcer Development in Patients after Open Heart Surgery
ارتباط وضعیت اکسیژن رسانی با خطر بروز زخم فشاری در بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Workability Level of Nurses in the Selected Educational-Medical Centers of Tehran University of Medical Sciences
بررسی سطح توانمندی کاری پرستاران شاغل در مراکز منتخب آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Clinical Instructors' Behaviors and State Anxiety of Nursing Students in Islamic Azad University of Lahijan City
ارتباط رفتارهای مدرسین بالینی و اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2017-10)


Designing Knowledge Management Systems of Health-Oriented Organizations
طراحی نظام مدیریت دانش سازمان‌های بزرگ سلامت محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fall-Preventive Program on Fear of Falling, Falling Frequency, and Quality of Life in the Elderly Living in Nursing Homes
بررسی تاًثیر برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosocial Factors and Self-Care Behaviors among Elderly with Chronic Heart Failure
عوامل روانی- اجتماعی و رفتارهای مراقبت از خود در سالمندان با نارسایی قلبی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Therapy based on Acceptance and Commitment on Social and Emotional Adjustment of Nursing Students
تأثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و عاطفی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Pressure Ulcers in Different Parts of the Body after Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis
فراوانی زخم فشاری بعد از جراحی درقسمتهای مختلف بدن: مطالعه نظام مند و متا آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Knowledge of Nurses on Standards of Job Description at the Intensive Care Units of Broujerd Hospitals, 2016
بررسی سطح آگاهی پرستاران از استانداردهای شرح وظایف خود در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهرستان بروجرد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of the Physiologic Parameters of Preterm Neonates with a Respiratory Distress Syndrome in Prone and Supine Positions
مقایسه شاخص‌های فیزیزلوژیک نوزادان زودرس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در وضعیت خوابیده به شکم و خوابیده به پشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Metacognitive Beliefs and Tendency to Consume Psychoactive Drugs among Nurses in Hospitals of Kermanshah City
رابطه باورهای فراشناخت با گرایش به مصرف مواد روانگردان در پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive or Affective Empathy in Oncology Nurses: A Cross-Sectional Study
همدلی شناختی یا عاطفی در پرستاران شاغل در بخش‌های انکولوژی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing the Model of Family Functioning based on the Components of Hope, Intimacy and Marital Conflicts in Couples
تدوین الگوی کارکرد خانواده بر اساس مؤلفه‌های امید، صمیمیت و تعارضات زناشویی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2017-8)


Relationship between Transformational Leadership and Process and Service Innovation in a Teaching Hospital of Tehran University of Medical Sciences
ارتباط رهبری تحول آفرین و نوآوری فرایند و خدمت در بیمارستان آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Geriatric Nursing Curriculum in Iran and USA
مقایسه تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ایران و امریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Job Stress and Nurses’ Personality Traits and Spiritual Experiences
رابطه استرس شغلی با ویژگی‌های شخصیتی و تجارب معنوی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Attitudes of Students towards Educational Counseling Centers
بررسی ابعاد نگرش دانشجویان به مراکز مشاوره تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spouses' Experiences of Living with Patients with Spinal Cord Injuries: A Phenomenological Study
تجربه همسران مددجویان با ضایعات نخاعی: یک مطالعه پدیدار شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on the Pender’s Health Promotion Model on Patients’ Self-efficacy for Self-care Behaviors Following Heart Surgery
تاثیرمداخله آموزشی مبتنی بر مدل ارتقاء دهنده سلامت پندربرخودکارآمدی بیماران در خصوص رفتارهای خودمراقبتی پس از جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Guided Imagery and Progressive Muscle Relaxation on Quality of Life of Patients Undergoing the Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تأثیر دو روش تجسم هدایت شده و آرام سازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Qur'anic Stories on Preschoolers' Self-esteem During 2015-2016
تأثیر قصه‌های قرآنی بر عزت نفس کودکان پیش دبستانی گنبد کاووس در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2017-5)


صلح و سلامت عمومی در مناقشات هزاره سوم
صلح و سلامت عمومی در مناقشات هزاره سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of evidence-based training of general standards of hospital infection control in the attitude of nurses working in ICU: Clinical trials
تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد استانداردهای عمومی کنترل عفونت بیمارستانی بر نگرش پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه : کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review Study of Requirements for a Model for Home-Based Rehabilitation of Traumatic Spinal Cord Injury
مروری بر نیاز به توانبخشی مبتنی بر منزل در مددجویان ضایعات نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Quality of Nursing Documentation in Different Fields and the Lack of Proper Reporting by Nurses in Shahid Beheshti Hospital in Yasouj
بررسی کیفیت گزارش پرستاری در حیطه‌های مختلف و علل عدم گزارش نویسی صحیح توسط پرستاران در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Puberty Health Education on Awareness Health Assessment and General Health of Females Studying at Junior High Schools of Ghaen City
تأثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر آگاهی و سلامت عمومی دختران مقطع راهنمایی شهرستان قائن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sleep Hygiene Education on the Knowledge level of Parents of Elementary School Students
بررسی تأثیر آموزش بهداشت‌خواب بر سطح دانش والدین دانش‌آموزان ابتدائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Optimism and Hope with Depression and Anxiety among Women with Breast Cancer
رابطه خوش‌بینی و امید با افسردگی و اضطراب بیماران زن مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing error of omission as a material element of crime against persons: a case report of Khomeyni shahr hospital
ترک فعل پرستار به عنوان عنصر مادی جرایم‌ علیه اشخاص،گزارش موردی پرونده بیمارستان خمینی شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Clinical Training Using Mobile Phone on Medication Errors of Nursing Trainees
تاثیرآموزش بالینی بااستفاده از موبایل بر رفتارهای خطای دارویی کارورزان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of group discussion-based Education on coping Skills among female students in high schools
تاثیر آموزش سبک های مقابله ای به روش بحث گروهی در رویارویی با موقعیت استرس زا در دانش آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2017-4)


The Effect of Group Games on Anxiety in Hospitalized Children
تأثیر بازی گروهی بر اضطراب کودکان بستری در بخش‌های کودکان بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Citizenship Behaviors with emphasis on the mediating role of Job Satisfaction
بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Metacognitive Beliefs with Quality of Life and Mental Health of Patients with Cancer: A Case-Control Study
بررسی رابطه باورهای فراشناختی باکیفیت زندگی و سلامت روانی بیماران سرطانی: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Tools for Measuring Medication Errors of Model Variables
اعتباریابی ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای مدل خطاهای دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Internet Addiction and Feelings of Happiness at Dezful University of Medical Sciences
بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت بااحساس شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mind-guided Imagery on Decreasing Fatigue in Patients Undergoing Hemodialysis
بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی بر کاهش خستگی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Quality of Life among Adolescent Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment with Chemotherapy History and Their Healthy Counterparts
بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی در نوجوانان درمان یافته از لوسمی حاد لنفوبلاستیک دارای سابقه شیمی‌درمانی و همتایان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Organizational Learning Capabilities Form the Viewpoint of Nursing Staff Between Public and Private Hospitals of Shiraz
مقایسه قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان پرستاری در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 6 (2017-2)


The Impact of Programs Designed to Empower Nurses with Skills for Physical Health Assessment
تأثیر برنامه طراحی شده توانمندسازی پرستاران بر میزان انجام مهارت‌های بررسی وضعیت سلامت جسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of Emotion-focused coping program on occupational stress and maintain public health nurses working in Children Ward
اجرای برنامه مقابله هیجان مدار بر استرس شغلی و حفظ سلامت عمومی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز درمانی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Health Education Based on Health Belief Model on Nutritional Self-Efficacy in Prevention of Osteoporosis in Adolescent Females
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی تغذیه‌ای در پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Social-Acceptance Strategies of Nurses with Their Role in Relation to Culture and Tendency towards Resistance at Hospitals
تحلیل تاکتیک‌های جامعه پذیری پرستاران با نقش خود در ارتباط با فرهنگ و تمایل آنان به مقاومت در بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Home-Based Rehabilitation in Traumatic Spinal Cord Injury Patients: A Qualitative Study
تجارب توانبخشی مبتنی بر منزل در بیماران با ضایعات نخاعی تروماتیک: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Health Education Based on Health Belief Model on Prevention of Unhealthy Weight Control Behaviors in Female Adolescences Aged 13-15
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از رفتارهای ناسالم کنترل وزن در نوجوانان دختر۱۳-۱۵ سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hidden Trauma in Overweight Women
آسیب پنهان در زنان دارای افزایش وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hospitalized Adolescents' Satisfaction of Clinical Services and Physical Environment in Children and Adults’ Wards in Isfahan in 2009
مقایسه رضایت نوجوانان از دو بخش کودکان و بزرگسالان شهر اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Clinical Learning and Assessment of Community Health Nursing Apprenticeship Using Portfolio Method on Nursing Students’ Satisfaction
بررسی تأثیر آموزش و ارزیابی کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه به روش پورتفولیو بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2016-12)


Study of the Effect of Problem-Solving Skills Training on Creactivity and Assertiveness Among High School Students
تاثیرآموزش مهارت حل مسئله برخلاقیت و ابراز وجود در بین دانش آموزان پسردبیرستانهای شهرستان شوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Spiritual Leadership, Perceived Organizational Support and Job Burnout in Nurses Working at the Medical University of Isfahan
رابطه رهبری معنوی وحمایت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Relationship Between End Tidal CO2 and Return of Spontaneous Circulation During Cardiopulmonary Resuscitation
بررسی ارتباط دی اکسیدکربن انتهای بازدمی و بازگشت گردش خون خودبه خودی حین احیای قلبی- ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Reminder Cards on Adherence to Treatment in Patients with Uncontrolled Hypertension
تأثیر آموزش مبتنی بر کارت‌های یادآور بر پایبندی به توصیه‌های درمانی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون کنترل نشده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا علیه السلام ارومیه در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Music on Nurses Stress Level
تأثیر موسیقی بر سطح استرس پرستاران بخش‌های مراقبتهای ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tactile-Kinesthetic Massage on Transcutaneous Bilirubin in Term Neonates With Hyperbilirubinemia Care With Phototherapy
تأثیر ماساژ لمسی- کششی بر میزان بیلی روبین جلدی نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی روبینمی تحت درمان با فتوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Stress Management on Anxiety of Females With Hypertension
بررسی تأثیر مدیریت استرس بر اضطراب زنان مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Stress in Patients Undergoing Hemodialysis
بررسی تأثیر حساسیت زدایی با حرکات منظم چشم و پردازش مجدد بر استرس بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2016-10)


Knowledge, Attitue and Practice of Nurses Concerning Pressure Ulcer Prevention and Its Relationship with Some Demographic Characteristics
دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در پیشگیری از زخم فشاری و ارتباط آن با برخی مشخصه‌های دموگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) on Increasing Self-Esteem in Female Students
تأثیر درمان کوتاه مدت راه حل محور بر افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationships of Rational Thinking, Optimism, Persistence and Psychological Wellbeing in Nurses of Kermanshah Hospitals
ارتباط بین تفکر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران بیمارستانهای شهر کرمانشاه‬‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Music on Pain of Heel Blood Sampling in Infants
تأثیر موسیقی بر شدت درد ناشی از خونگیری پاشنه پا در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Care Challenges of the Neonatal Intensive Care Unit
چالش‌های مراقبتی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Psychometric Assessment of Islamic Spiritual Health Scale for Muslim Patients Based On Islam Teachings
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش سلامت معنوی بیماران مسلمان براساس آموزه‌های اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Organizational Justice Dimensions of Nurses' and Health Workers' Job Satisfaction (The Mediating Role of Work-Family Conflict and Organizational Commitment)
بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران (نقش واسطه‌ای تعارض کار - خانواده و تعهد سازمانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Thought Action Fusion and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Predicting the Job Stress of Psychiatric and Neurology Wards Nurses
نقش باورآمیختگی اندیشه - کنش و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی استرس شغلی پرستاران بخش‌های روانپزشکی، مغز و اعصاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2016-8)


Predictors of Health Behaviors for pain preventing among nurses suffering from chronic low back pain
پیش بینی کننده های رفتارهای بهداشتی در خصوص پیشگیری از کمر درد در پرستاران مبتلا به کمر درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Factors Threatening Human Dignity in Patients with Heart Failure
بررسی عوامل تهدید به شأن انسانی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence of Pressure Ulcers after Open Heart Surgery and Related Factors
میزان بروز زخم فشاری بعد از جراحی قلب باز و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explore Experiences Students of Social Networks and Their Impact on Lifestyle
تبیین تجربیات دانشجویان از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Barriers Nursing Process by Nurses and Nurse managers in Surgical Wards in Imam Reza Hospital, Kermanshah, 2015
بررسی موانع اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری در بخش های جراحی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Nurses’ Clinical Judgment Education: A qualitative study
تبیین چالش های آموزش قضاوت بالینی پرستاران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Appraisal of the Randomized Controlled Trial Studies Reports in Nursing Journals
نقد و بررسی گزارش مطالعات کارآزمایی کنترل شده تصادفی در نشریات پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of dental anxiety with oral health status among older people
ارتباط اضطراب دندانپزشکی و وضعیت بهداشت دهان در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain the concept of autonomy in the maintain dignity elderly: a qualitative study
تبیین مفهوم استقلال در حفظ کرامت سالمند: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Empowering program, on the Migraine Patients' Quality of life
تأثیر برنامه توانمندسازی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study amount of Anxiety and Depression among elderly Diabetic patients referred To Shahid Mostafa Khomeini in Ilam and shohada Ashayer Hospitals in khoramabad 2015
بررسی میزان افسردگی و اضطراب در سالمندان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بیمارستانهای شهید مصطفی خمینی ایلام و شهدای عشایر خرم آباد در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2016-6)


The mediating role of work experience on the relationship between organizational commitment and performance evaluation scores of the nurses of Taleghani hospital of Mashhad
نقش میانجی سابقه کار بر رابطه بین تعهد سازمانی و نمرات ارزشیابی عملکرد پرستاران بیمارستان سوانح طالقانی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between moral distress and burnout in clinical nurses in the Shahroud city
ارتباط تنش اخلاقی با فرسودگی شغلی در پرستاران بالینی شهرستان شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spiritual health and anxiety in nursing student in training at the time of entry into the school
ارتباط سلامت معنوی با اضطراب دانشجویان پرستاری در اولین تجربه کارآموزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review articles published in nursing journals past three decades, Iran: use of nursing theories
بررسی مقالات منتشر شده در مجلات پرستاری سه دهه اخیر ایران: استفاده از تئوری های پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Look at the phenomenon of rehabilitation in the elderly: A Review study
نگاهی به پدیده بازتوانی در سالمندی: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect on the skills of resilience to drug Addiction Vulnerability of secondary school students in the city of Khorramabad
بررسی تاثیر آموزش مهارت های تاب آوری برسطح اعتیاد پذیری نسبت به مواد مخدردرمیان دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students' experiences of work while studying: a qualitative study
تجربه دانشجویان پرستاری از کار حین تحصیل: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of nursing records and its relationship with some demographic characteristics of nurses working in intensive care units
کیفیت ثبت گزارش پرستاری و ارتباط آن با برخی مشخصه های دموگرافیک پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life in Patients with Heart Failure
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between watching TV with emotional intelligence and mental health of high school students in Shushtar in 2014-15
بررسی رابطه ی تماشای تلویزیون با هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان دوم دبیرستان شهر شوشتر در سال تحصیلی94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2016-4)


The determining of conformity rate of nursing cares regarding to respiratory system in neonates under mechanical ventilation in NICU
بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Contextual Factors on Health Information Seeking Behavior of Isfahan Diabetic Patients
تأثیر عوامل زمینه‌ای بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران مبتلا به دیابت شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life experiences of addicted wife:A qualitative study
تجربه زندگی با همسر معتاد :یک مطالعه پدیدار شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and coping styles of nurses in hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of risk management education on the knowledge and performance of Operating room personnel at hospitals affiliated with Islamic Azad University Tehran Medical Sciences Branch in 1392
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل برمیزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of quality of life and it’s correlation with individual, social, economic, and health variables of retirees of Tabriz
کیفیت زندگی و ارتباط آن با ویژگیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و سلامتی بازنشستگان شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between senses of coherence, self-compassion and personal intelligence with postpartum depression in women
بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-management program after discharging on therapeutic adherence in patient with ischemic heart disease
تاثیر برنامه خودتدبیری پس از ترخیص بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of health-related quality of life in beta thalassemia major and healthy people in Dezful in 2015
مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد مبتلا به بتاتالاسمی ماژور و سالم در شهرستان دزفول در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient safety culture assessment in Seidolshohada hospital of Semirom
ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان سیدالشهداء سمیرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2016-1)


A Comparative analysis of Parenting Styles between Female Nurses and office staff in the Selected Hospital under the Supervision of Esfahan University of Medical Sciences.
بررسی مقایسه ای سبک های فرزندپروری در زنان پرستار و کادر اداری بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between spiritual wellbeing with Anxiety in Elderly Patients with Chronic Heart Failure who referred to allocated hospitals in Tehran city (2015)
رابطه سلامت معنوی با اضطراب در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهرتهران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the reasons of nursing students absence from class at Islamic Azad university Hamedan branch, 2014-2015
بررسی دلایل عدم حضور دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در کلاس درس 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors related and Spiritual Well-being among elderly referring to city parks of Khalkhal
سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه‌کننده به پارک‌های شهر خلخال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students' perceptions of barriers to evidence-based practice: Qualitative content analysis
موانع عملکرد مبتنی بر شواهد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی پرستاری: تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paternal experiences in Iranian men: a phenomenological study
تجربه زیسته پدری در مردان ایرانی: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Intervention on pre operative anxiety in patients undergoing surgery
بررسی تأثیر حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم (EMDR) بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ professional identity and Related Factors in formation it: A review article
هویت حرفه ای پرستاران و عوامل مرتبط با شکل گیری آن: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Reducing Couple Burnout of Couples
کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on prescribing in nursing
مروری بر نسخه نویسی در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between nurses' conflict management styles and critical thinking skills in the clinical setting
ارتباط سبک های مدیریت تعارض و مهارت های تفکر انتقادی پرستاران در محیط های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on physical growth of the children of offshore and based staff working in Iranian National Drilling Company in Ahvaz, Iran
بررسی رشد جسمی کودکان کارکنان اقماری و غیر اقماری شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between health literacy and self-care behaviors in patients with type 2 diabetes
بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of experiential avoidance and anxiety sensitivity in the prediction of mental and general health in Nursing Students
بررسی نقش اجتناب تجربی و حساس بودن به علائم اضطراب بر سلامت روان و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical appraisal on the reporting of Nested Case-Control Studies according to the STROBE statement
نقد و بررسی گزارش مطالعات مورد- شاهدی لانه گزیده بر اساس بیانیه STROBE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring emotional intelligence of nursing student
سنجش میزان هوش هیجانی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational stress and its dimensions in nurses employed in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تنیدگی شغلی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2015-9)


Identification of women’s health dimensions: a review on qualitative studies
شناسایی ابعاد سلامت زنان ایرانی: مرور مطالعات کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of factors affecting fatigue in older people with hemodialysis
بررسی عوامل مؤثر بر میزان خستگی در سالمندان همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between cold water sponging and fanning in reducing fever in intensive care unit inpatients : a factorial design
مقایسه تأثیر جریان هوا و پاشویه بر کاهش تب بیماران بخش مراقبتهای ویژه در یک طراحی فاکتوریل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between employment of male doctors with marital satisfaction and life quality of their wives
رابطه رضایت شغلی پزشکان مرد با رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی همسران آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the quality of provided services in out-patient’s clinics of shiraz training hospitals based on the model of SERVQUAL in 2014
بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای آموزشی شیراز بر اساس الگوی سروکوال در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain management using distraction in school-age children
روش‌ های کنترل درد از طریق انحراف فکر در کودکان سن مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the job motivation of staff worker with management emergency medical center’s operational staff, kerman university of medical Sciences -2013
بررسی مقایسه ای انگیزه شغلی کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body image in patients undergoing dialysis
تصویر ذهنی از جسم در بیماران تحت درمان با دیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers of nurses' participation in clinical research in Tabriz training centers, 1393
بررسی موانع مشارکت پرستاران در امر پژوهش های بالینی در مراکزآموزشی - درمانی شهر تبریز 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of eating disorders and obesity in female student of shiraz university
شیوع اختلال خوردن و چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient safety culture assessment in neonatal intensive care units of tabriz from the perspective of nurses in 2013
بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در واحدهای مراقبت ویژه نوزادان تبریز از دیدگاه پرستاران در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of religious attitudes in patients with coronary artery disease and healthy people
مقایسه نگرش مذهبی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of trustworthiness of published qualitative articles in Iranian websites in 1392
بررسی اطمینان پذیری مقالات حاصل از مطالعات کیفی منتشر شده در پایگاه های ایرانی در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation students 'awareness of patients' rights in clinical students of Jahrom Medical University
بررسی میزان آگاهی دانشجویان بالینی از حقوق بیمار در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2015-6)


Nursing basic concepts of islam thought: a conceptual model
مفاهیم بنیادین پرستاری در تفکر اسلامی: ارائه مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of marital burnout based on differentiation and sexual intimacy in nurses
پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships between parentingstyles of women working in hospitals and preschooler's anxiety, isolation and agression
بررسی ارتباط سبک فرزند پروری زنان شاغل در مراکز درمانی با اضطراب، گوشه گیری و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in congestive heart failur patients: comparing with other groups
کیفیت زندگی دربیماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of massage on physiological pain responses of blood sampling in infants
تأثیر ماساژ بر پاسخ های فیزیولوژیک درد ناشی از خونگیری در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burnout and general healh among nurses
فرسودگی و سلامت عمومی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical health and its challenges from women’s perspectives:A qualitative content analysis
سلامت اخلاقی و چالش های آن از دیدگاه زنان: تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visiting in intensive care units and nurses’ beliefs
ملاقات در بخش های آی سی یو و باور پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' fatigue in neonatal intensive care units and premature infants' readmissions
بررسی ارتباط خستگی پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان با بستری مجدد نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2015-4)


Assessment of methods to verify correct placement of nasogastric tube in intensive care unit
بررسی روش های تأیید جای گذاری صحیح لوله تغذیه ای بینی معده ای در بخش های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of two methods of reflexology massage and stretching exercises on the severity of restless leg syndrome among patients undergoing hemodialysis
مقایسه‌ تأثیر دو روش بازتاب درمانی و تمرینات کششی بر شدت سندرم پاهای بی‌قرار در بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review the types of scientific misconduct in nursing research and strategies to deal with it
مروری بر انواع تقلب در انجام پژوهش های پرستاری و راهکارهای مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nursing staff regarding the privacy of information on patients in the emergency department
بررسی تأثیرآموزش کارکنان پرستاری بر میزان رعایت حریم اطلاعاتی بیماران بستری در بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of family function among parents of children with cancer
عملکرد خانواده در والدین کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coping strategies used by patients after coronary angioplasty: a qualitative study
استراتژی های تطابقی مورد استفاده توسط بیماران، پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر (یک مطالعه کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of patient education program on self-efficacy in patients with diabetes
تأثیر برنامه آموزش مراقبت از خود بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relationship between nurses’ occupational satisfaction and patients’ satisfaction with nursing service
بررسی ارتباط رضایت شغلی پرستاران با رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to implementation of nursing theories in clinical practice from the perspective of nurses
موانع بکارگیری نظریه های پرستاری در بالین از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of comparison of two educational methods of lecture and training package on self-efficacy 9-12 years old girls students in relation with adolescent health
بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و بسته آموزشی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر9-12 ساله در ارتباط با بهداشت بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2015-1)


Barriers and facilitators of nursing professional commitment: a qualitative study
تجارب پرستاران در مورد موانع و تسهیل‌کننده‌های تعهد به حرفه پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Relationship between Emotional Intelligence and Demographic Information of Nursing Students of Tehran University of Medical Sciences
بررسی ارتباط نمره هوش هیجانی با اطلاعات دموگرافیک دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between cultural intelligence and job performance with life quality of nurses in Kermanshah hospitals
ارتباط بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی با کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the level of self-efficacy and its related factors in patients with ischemic heart disease: A descriptive correlational study
بررسی سطح خودکارآمدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی: یک مطالعه توصیفی همبستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and psychometric evaluation of chronic pain related restriction questioner in the elderly
طراحی و روانسنجی پرسشنامه بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compliance and associated factors in patients with chronic heart failure
پذیرش درمان و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aromatherapy Abdominal Massage on Alleviating primary dysmenorrhea in Students
تأثیر آروماتراپی ماساژ شکم بر تسکین دیسمنوره اولیه در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the impact of nurse notification by phone (telenursing) on anxiety level of hospitalized patient’s family in intensive care unit
تأثیر اطلاع‌رسانی پرستار از طریق تلفن (تله نرسینگ) بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unmet needs and its relationship with the management of depression in patients suffering from cancer
بررسی نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با مدیریت افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in patients with myocardial infarction and related factors: A cross sectional Study
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل مؤثر: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2014-10)


The comparison between two methods of endotracheal tube suctioning with negative pressure of 100 and 200 mmHg
مقایسه دو روش ساکشن لوله تراشه با فشار منفی 100 و منفی 200 میلی‌متر جیوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of simultaneous use of air lock and injection duration on ecchymosis extension and pain intensity associated with subcutaneous heparin injection
تأثیر استفاده هم‌زمان قفل هوا و طول مدت تزریق برروی شدت درد و میزان کبودی ناشی از تزریق زیرجلدی هپارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation the concept of carein Islamic document and explain of deferent of it with caring theories
تبیین مفهوم مراقبت در متون اسلامی و تفاوت آن با مفهوم مراقبت در تئوری‌های مراقبتی پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assay of quality of nursing staff development programs at Tehran University medical sciences hospitals from the perspective of nurses
بررسی کیفیت برنامه‌های بهسازی نیروی انسانی پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران از دید کارکنان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of special wards nursing spiritual well-being upon patients’ spiritual care
تأثیر سلامت معنوی پرستاران بخش‌های ویژه بر ارایه مراقبت معنوی از بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the rate of burnout and intention to leave and their relationship among emergency department nurses
بررسی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت و ارتباط آن‌ها در پرسنل پرستاری بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of metacognitive beliefs and positive and negative affect in the Fear of childbirth of pregnant women with first experience
نقش باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت و منفی در ترس از زایمان زنان باردار نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hathayoga exercise on sleep quality of hemodialysis patients
بررسی تأثیر تمرینات هاتایوگا برکیفیت خواب بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2014-7)


A qualitative study of managers' perspectives related to change management in schools of nursing and midwifery
استقرار مدیریت تغییر در دانشکده‌های پرستاری و مامایی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the effectiveness of Snoezelen room on anxiety of cancer patients during chemotherapy
بررسی تأثیر اتاق آرامش کاو براضطراب بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of food diet training on the severity of physical problems in non-dialysis chronic kidney patients
تأثیر آموزش رژیم غذایی بر شدت مشکلات جسمی بیماران مزمن کلیه غیردیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing knowledge development in the age of postmodernism
توسعه دانش پرستاری در عصر پست مدرنیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospitalized children's mothers' perceptions of nursing care behaviors
ادراک مادران کودکان بستری از رفتارهای مراقبتی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing professional excellence: Mutual effect of the talent management and professional extra role behaviors
تعالی حرفه‌ای پرستاران: اثر متقابل مدیریت استعداد و رفتارهای فرانقش حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' perceptions of the justice in performance appraisal: a qualitative study
ادراک پرستاران از مفهوم عدالت در ارزشیابی عملکرد: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2014-5)


Patients’ perceptions of caring behaviors in oncology settings
رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان در بخش‌های انکولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empowerment of Nurses Drug Calculations
توانمندسازی محاسبات دارویی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment level of physical activity and its associated beliefs
بررسی سطح فعالیت‌های ورزشی و باورهای مرتبط با آن در دانش‌آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between social support and depression, anxiety in Hemodialysis patients
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of massage therapy on labor in the active stage of first labor
تأثیر ماساژ درمانی بر کاهش میزان درد زایمان در مرحله فعال زایمان در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship religious orientation and hope with health anxiety among women nurses in Imam Khomeini hospital of Tehran
ارتباط جهت‌گیری مذهبی و امیدواری با اضطراب سلامت در زنان پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of nursing students' of Azad Islamic university of Saveh' percpective about amount of important caring behavours based on caring model of Watson
بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد ساوه درباره میزان اهمیت رفتارهای مراقبتی پرستاری براساس مدل مراقبتی واتسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of exercise and diet regimen on body mass index of obese teen girls in schools of Karaj city, Iran
تأثیر ورزش و رژیم غذایی بر شاخص توده بدنی دختران نوجوان دارای چاقی کلاس 1 مدارس شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2014-3)


Nursing students’ perceptions regarding actual and expected Iran University of Medical Sciences clinical learning environment
درک دانشجویان پرستاری از وضعیت موجود و مورد انتظار محیط آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment the effect of small message service (SMS) follow up on self efficacy in dialysis patients
تأثیر آموزش و پیگیری از طریق ارسال پیامک بر خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Compare the effects of Benson relaxation and slowe stroke back massage on the level of anxiety among unstable angina patients
مقایسه تأثیر آرام‌سازی بنسون و ماساژ استروک سطحی پشت بر سطح اضطراب بیماران آنژین صدری ناپایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of quality of life in adolescences with Thalassemia and their families
مقایسه کیفیت زندگی جوانان مبتلا به تالاسمی مراجعه‌کننده به بخش تالاسمی بیمارستان شفای اهواز با اعضای خانواده آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effectiveness of kangaroo mother's care (KMC) method of low birth weight infants on maternal adjustment
اثربخشی شیوه مراقبت آغوشی مادرانه (KMC) نوزادان با وزن کم بر میزان سازگاری مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The patient's satisfaction and understanding from received trainings in Hospitals of Gonabad University of Medical Sciences
درک و رضایت بیماران از آموزش‌های دریافت شده در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A determination of self-care performance among diabetic patients in endocrine clinic of Taleghane hospital in Tehran
تعیین میزان انجام خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه غدد بیمارستان طالقانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigating prevalence rate and effective parameters on switching contraceptive methods
بررسی میزان شیوع و عوامل مؤثر در تغییر روش‌های پیشگیری از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2013-12)


Comparison view point of children and their mothers about quality of life children with Asthma
مقایسه دیدگاه کودکان مبتلا به آسم و مادرانشان در رابطه با کیفیت زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Survey of attitude of physicians and nurses toward physician-nurse collaborative relationships in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences
مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشریک مساعی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The impact of puberty health education on self concept of adolescents
تأثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر عزت نفس نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of retraining program competency based planning on nurses practice in cardiopulmonary resuscitation in emergency department
تأثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور طراحی شده بر عملکرد پرستاران در زمینه احیاء قلبی ریوی در بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Nursing student’s attitude and motivation towards work in cancer settings
بررسی نگرش و انگیزه دانشجویان پرستاری نسبت به اشتغال در بخش‌های سرطان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of the mental health status of dormitory students in University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment of overweight status, obesity and abdominal obesity among nursing students in Islamic Azad University of Lahijan
ارزیابی وضعیت اضافه وزن، چاقی و چاقی شکمی در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Nurses’ experience of the perception of nursing conscience: A phenomenological study
تجارب پرستاران از ماهیت وجدان پرستاری: مطالعه پدیده شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2013-7)


Comparison the quality of life of healthy and Thalassemic children
مقایسه کیفیت زندگی کودکان سالم و مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment of cognitive status and related factors in elder people in Rasht
بررسی وضعیت‌شناختی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of reflexology massage on disability in patients with chronic low back pain returnee to physical therapy unit in Baghiathallah hospital
تأثیر رفلکسولوژی پا بر میزان ناتوانی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه‌کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of self care education on knowledge, performance and readmission of heart failure patients admitted in city hospitals of Ardabil
تأثیر آموزش خودمراقبتی بر میزان آگاهی، عملکرد و بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان‌های شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of nursing education on knowledge, attitudes and beliefs in patients with coronary artery disease in response to myocardial infarction
تأثیر آموزش بر دانش، نگرش و باورهای بیماران نارسایی عروق کرونر نسبت به علایم انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effective factors on comatose patient’s caring: A hermeneutic phenomenology approach
عوامل مؤثر بر مراقبت از بیمار کمایی از دیدگاه مراقبین: یک مطالعه پدیده‌شناسی هرمنیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Understanding of neonatal intensive care nurse practitioner students of situation of their profession in Iran: A qualitative study
درک دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان از وضعیت تحصیل در این رشته نوپا در ایران، یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Perspective of clinical nurses about their role barriers
دیدگاه پرستاران بالینی شاغل نسبت به موانع ایفای نقش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Heart failure is one of the most common cardiovascular disorders. In this disease heart is disable to perfusion
ارتباط کیفیت خواب و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The evaluation of application of coordination based disaster response model in Rajaye hospital disaster preparedness
تأثیر کاربرد مدل مدیریت بحران مبتنی بر هماهنگی، بر میزان آمادگی بیمارستانی در بیمارستان شهید رجایی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A qualitative study of managers' perspectives related to change management in schools of nursing and midwifery
عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت تغییر : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2013-4)


urvey on Satisfaction from Quality of Passed Educational Course from Last Year Students’ Perspective of Hamadan University of Medical Sciences
بررسی رضایتمندی از کیفیت دوره آموزشی سپری شده از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between type of personality and academic achievement of nursing students in university of medical sciences Qazvin
ارتباط بین تیپ شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of characteristics of a competent nursing faculty member: A qualitative study
ویژگی‌های یک استاد توانمند پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of creativity skill between the first year and fourth year undergraduate nursing students
مقایسه مهارت خلاقیت در دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Knowledge and Attitude of Hospitalized Patients in CCU and Post CCU about Risk Factors of Cardio-Vascular Disease
تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه در مورد عوامل خطرآفرین بیماری های قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of depression prevalence between shift work nurses in education hospitals of Kurdistan medical sciences university
بررسی مقایسه‌ای میزان افسردگی در پرستاران نوبت کاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparison of cardiovascular disease in women with OCP use and without OCP use
بررسی مقایسه ای بیماریهای قلبی و عروقی در خانمهای دارای سابقه مصرف قرص های ضد بارداری و بدون سابقه مصرف قرص در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prescriptive authority for Iranian nurses:A qualitative study
اختیار تجویز دارو در پرستاران ایرانی :یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical themes in nursing driven from Shahnameh
مضامین اخلاقی پرستاری در شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2012-11)


Survey of the effect of non pharmacological intervention to improve of sleep in pediatric, that suffering of chronic illness
بررسی تأثیر اقدامات غیردارویی در بهبود خواب کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of zinc sulfate supplement affects on growth of 6-24 months old infants in Bushehr
بررسی تأثیر سولفات روی تکمیلی بر روی رشد شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between self - esteem and burnout in nurses of hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
بررسی ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بخش‌های ویژه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered empowerment model on quality of life and self efficacy of multiple sclerosis patients family care givers
بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی مراقبین بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status and strategies for improving nursing education in view of nursing students in Ardebil University of Medical Sciences
وضعیت و راهکارهای بهبود آموزش بالینی پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation dimensions of quality of work life of nurses and demographic characteristics
بررسی همبستگی ابعاد کیفیت زندگی کاری پرستاران با برخی از ویژگی‌های جمعیت‌شناسی در بیمارستان‌های دولتی شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mind education by imagery on depression of elders
تأثیر آموزش تصویرسازی ذهنی بر میزان افسردگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction strategies to coping with stress in the pregnancy women with first experience on the based factors hardiness and social support
پیش بینی راهبردهای مقابله با فشار روانی دوران بارداری در زنان باردار نخست‌زا براساس مؤلفه‌های سرسختی و حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2012-8)


A Survey about the relationship between social capital and sport's activities in participation
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی (مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing and Midwifery students’ approaches to study and learning in AJUMS
رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the myocardial infarction patients’ quality of life and healthy people
مقایسه کیفیت زندگی بیماران بعد از سکته قلبی با افراد سالم شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of the effect of familiarzation play on the injective procedural anxiety in B-Thalassemic pre-school children
بررسی میزان تأثیر بازی آشناسازی بر شدت اضطراب کودکان مبتلا به تالاسمی سن قبل از مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in the patients with coronary bypass graft
بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students’initial clinical experiences
اولین تجربه‌های بالینی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in burn disfigurement individuals as life in suffocation - a qualitative study
کیفیت زندگی افراد دارای بدشکلی سوختگی همچون زندگی در خفقان- یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between social support with depression and anxiety during third trimester pregnancy
رابطه حمایت اجتماعی با افسردگی و اضطراب سه ماهه سوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2012-7)


Investigation of relationship between body image satisfaction and academic field of study of female students of Islamic Azad University branch of Najafabad
بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی از جسم و رشته تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between job characteristic and job stress in nurses of Kurdistan University of Medical Sciences educational hospitals
بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و سطح استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the nursing students experiences of clinical errors and dealing with them
بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing's position in health care delivery system in Iran
جایگاه پرستاری در نظام عرضه خدمات سلامتی در ایران: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring women's empowerment experiences in family planning in socio-cultural context of Isfahan city: A qualitative study
تبیین تجربه توانمندی در تنظیم خانواده در متن فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students’ clinical evaluation in students and teachers views
وضعیت ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری از دید اساتید و دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of poetry reading group on social behaviors of schizophrenic patient
تأثیر شعر خوانی گروهی بر وضعیت رفتارهای اجتماعی بیماران اسکیزوفرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of orientation program on stress, anxiety and depression of patients undergoing coronary angiography
تأثیر برنامه آشناسازی بر روی استرس، اضطراب و افسردگی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 24 (2012-4)


Clarification of knowledge translation in health system
واضح‌سازی مفهوم ترجمان دانش در نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of information needs and the use of information resources among nursing students in emergency clinical education
بررسی نیازهای اطلاعاتی و استفاده از منابع اطلاعاتی در بین دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی فوریت های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of psychosocial problems in thalassemic children and their siblings
بررسی مشکلات روانی اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی و خواهران و برادران آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Data Elements of Nursing Minimum Data Set
مقایسه عناصر داده ای مجموعۀ حداقل داده های پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of critical care nurses' perceptions of barriers to research utilization, and its relation to some demographic variables
بررسی ادراکات پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه زنجان از موانع به‌کارگیری یافته‌های تحقیقات پرستاری، و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of clinical instructor in clinical training motivation of nursing students : a qualitative study
چگونگی نقش مربی بالینی در انگیزش آموزش بالینی دانشجویان پرستاری: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of nursing student's gratification and hilarity as a mental health index
بررسی وضعیت شادمانی به عنوان یکی از شاخص‌های سلامت روان در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Relationship between Demogaphic Characteristics, Lifestyle and Exposure to Stressor Events and Colorectal Cancer
بررسی ارتباط مشخصات فردی اجتماعی،سبک زندگی و میزان مواجهه بارویدادهای استرس زا با سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2012-1)


Relavant factors with male participation in family planning
بررسی عوامل مرتبط با مشارکت دبیران مرد زاهدان در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of quality of life in first-time women in postpartum period
بررسی کیفیت زندگی مادران اول‌زا پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation of anemia with dimorphic variables in nursery children in Tehran in 1387.
بررسی شیوع آنمی در کودکان پرورشگاهی و ارتباط ان با آن با متغیر های دموگرافیک آنان در شهر تهران سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey influencing factors on prenatal care in refrrring maternal to health care centers in Rasht city
بررسی عوامل مؤثر بر نحوه مراجعه زنان باردار به مراکز بهداشتی شهر رشت از دیدگاه آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of related factors with motivation of nurses intend to participating in the in-service training in affiliated baqiyatallah university hospitals in 2010
بررسی عوامل مرتبط با انگیزش پرستاران جهت شرکت در برنامه های آموزش حین خدمت بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the predictor factors of burn out
بررسی عوامل پیش بین فرسودگی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of viewpoint of nurses and women with cancer undergoing chemotherapy about preview of counsulting role playing obstacles of nurses practitioner in chemotherapy units
مقایسه دیدگاه پرستاران و زنان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در رابطه با موانع ایفای نقش مشاوره‌ای پرستاران شاغل در بخش‌های شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the male and female students’ Attitude toward the Gender role in the schools of Ilam
بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به نقش جنسیتی خود و جنس مخالف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2011-10)


Effective of electronic education on knowledge attitude and self-care in patient’s diabetic type 2 refer to diabetic center of Kerman University of medical science
تأثیر آموزش الکترونیک بر دانش، نگرش و عملکرد خودمراقبتی بیماران دیابت نوع 2 در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbiological factors in burn wound infection in patients hospitalized in Zanjan
بررسی عوامل میکروبی ایجادکننده عفونت زخم سوختگی در بیماران بستری در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of religiosity, personality dimensions and self-efficacy with coping style of nurses practitioner students
بررسی همبستگی جهت‌گیری مذهبی، ابعاد شخصیت و خودکارآمدی با سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان کارورز پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self care program education by group discussion method on self concept in diabetic adolescent girls reffered to Iranian Diabetes Society
بررسی تأثیر آموزش برنامه خودمراقبتی به روش بحث گروهی بر تصور از خود دختران نوجوان دیابتیک مراجعه‌کننده به انجمن دیابت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice of non-medical students to the ways of transmission and prevention of AIDS in Rafsanjan city
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان غیر پزشکی نسبت به راه‌های انتقال و پیشگیری از ایدز در شهرستان رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing effectiveness of a cardiac rehabilitation program on outcomes of myocardial infarction
بررسی تأثیر یک برنامه بازتوانی بر پیامدهای سکته قلبی در یکی از بیمارستان‌های شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey the effect of planned program of health promotion on stress management in middle-aged women
برنامه ارتقای سلامت، مدیریت استرس، رشد روحی، زنان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining learning style and its relationship with educational achievement in nursing and midwifery students
تعیین سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2011-7)


Drug user girls’ perceptions of their sexual decision making: Qualitative research
تجارب ذهنی دختران مصرف‌کننده مواد مخدر در ارتباط با تصمیم‌گیری جنسی ایشان: تحقیق کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experiences of stress in rescued women from suicide
تجارب استرس در زنان نجات یافته از خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of quality of life in heart failure hospitalized patients in Kerman medical university hospital in 2008
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Action research: A way to improving quality nursing practice
اقدام پژوهی: «راهی برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decrease in motivation of nursing students: A qualitative study
کاهش انگیزه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of preparatory face to face education to reduce depression and anxiety in open heart surgery adult patient in Shafa hospital in Kerman, 2008
تأثیر آموزش چهره به چهره قبل از عمل در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of clinical evaluation by two methods: Portfolio and popular, on satisfaction of nurse students
مقایسه تأثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورت‌فولیو و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-related quality of life in chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans
کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 20 (2011-4)


The relationship of medication errors among nurses with some organizational and demographic characteristics
خطاهای دارویی پرستاران و ارتباط آن با برخی مشخصه‌های فردی و سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ostomy patient's quality of life: A qualitative study
کیفیت زندگی مددجویان دارای کلستومی: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing Students' and Educators' Views about Nursing Education in Iran
آموزش دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری سراسر کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered empowerment model on the Quality of life of school-age asthma children
بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the Motivation of Nursing and Midwifery Students toward Their Field of Study Selection- Nursing and Midwifery School-1387
بررسی میزان انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به انتخاب رشته تحصیلی خود - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد - سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses perceived worries from error disclosure: A qualitative study
نگرانی‌های درک شده پرستاران از آشکارسازی خطاهای پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Approach to Human Recourse Development: (Nursing Management)
تعیین رویکردی برای توسعه منابع انسانی در مدیریت پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept of the quality of the educational services in cardiac rehabilitation
مفهوم کیفیت خدمات آموزشی در بازتوانی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2011-1)


Self-control: an important educational need in diabetic patients' mental health
کنترل بر خود : نیاز مهم آموزش سلامت روان در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of jaw relaxation on pain anxiety of burn dressing: Randomized clinical trial with control group
تأثیر آرام‌سازی فک بر اضطراب درد پانسمان سوختگی: کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related of knowledge and attitude with medication control of tuberculosis patients reffering to ahwaz anti T.B cente
بررسی ارتباط کیفیت پیروی از دستورات دارویی با سطح آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سل در شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of oral sucrose on pain severity in term newborn undergoing heel prick
بررسی تأثیر ساکارز خوراکی بر شدت درد ناشی از خون‌گیری از پاشنه پا نوزادان ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Breastfeeding and Body Mass Index in Primary School Children of Rasht/Iran
ارتباط تغذیه با شیر مادر و شاخص توده بدنی کودکان دبستانی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of factors relation to internet use with usage of internet by teachers according to Theory of Reasoned Action
مطالعه ارتباط عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت با تمایل به بکارگیری آن در اعضای هیأت علمی بر اساس تئوری رفتار منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Students of Lorestan Medical Science University towards Priorities in Teachers Assessment 2008
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد اولویت‌های ارزشیابی اساتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students' perceptions of effective teaching in nursing education: A qualitative study
درک دانشجویان از تدریس مؤثر در آموزش پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2010-11)


A comparison study of depression between hemodialysis patients and renal transplant recipients
مقایسه میزان افسردگی در بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The experience of mothers with newborn jaundice: A qualitative study
تجربه مادران از داشتن کودک مبتلا به زردی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mode of feeding milk at one year of age and its relationship with respiratory infections of infants referred to healthcare centers of Sanandaj city, 1386
نحوه تغذیه شیرخواران زیر یک سال و ارتباط آن با عفونت تنفسی در مراجعین به مراکز بهداشتی، درمانی شهر سنندج سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between nurse's knowledge and practice regarding the principles of nursing documentation among nurses affiliated to Kerman Medical University hospitals
ارتباط بین دانش و عملکرد پرستاران شاغل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان درباره اصول گزارش‌نویسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of parents’ shift work on strengths and behavioral problems of their children, aged 7-12 years old, among shift workers of private and university hospitals in Tehran city
بررسی ارتباط نوبت کاری با توانایی‌ها و مشکلات رفتاری کودکان 12-7 ساله فرزندان شاغلین دارای نوبت کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of physical activity on depression in obese women
تأثیر تمرینات ورزشی بر افسردگی زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing food habits for cancer prevention among Tehran citizens
بررسی عادات غذایی مرتبط با پیشگیری از سرطان در شهروندان تهرانی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Needle stick and sharp object injuries among nursing & midwifery students of Kerman University of Medical Science, 2007
آسیب‌های ناشی از سر سوزن و وسایل نوک تیز در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elder abuse by family members: An exploration in the lived experiences of older people
کنکاشی در تجربیات زیسته سالمندان از پدیده سوءرفتار توسط اعضای خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2010-7)


The validation and multi-group confirmatory factor analysis of the Satisfaction with Life Scale in nurse and midwife undergraduate students
اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of increasing blood flow rate on complications and dialysis adequacy in hemodialysis patients with low KT/V
تأثیر افزایش جریان خون بر عوارض و کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی با کی تی وی پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and practice of nurses relating to annual checkups in 2009
آگاهی و عملکرد پرستاران نسبت به انجام معاینات دوره‌ای در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Violence during clinical training among nursing students of Zanjan universities of medical sciences
مواجهه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با خشونت محل کار در محیط‌های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barrier to forming and implementing academic service partnership in nursing A qualitative study
موانع موجود بر سر راه مشارکت بین مؤسسات آموزشی و بالینی در پرستاری؛ یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the prevalence of varicose in lower extremities in nurses and some related factors
تعیین شیوع واریس پا در پرستاران و برخی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical surgical nursing department, nursing faculty Kashan university of medical sciences
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز دیابت کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infant under 1-59 month mortality causes in Zabol
علل مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه شهرستان زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 16 (2010-4)


Family experiences from caregivering of patient with coronary artery bypass graft surgery: a qualitative study
تجارب خانواده از مراقبت از بیمار با پیوند عروق کرونری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of visual concept map (painting) and face to face method to educate asthmatic children in using spray
مقایسه نقشه‌های مفهومی بصری (نقاشی) با آموزش چهره به چهره بر استفاده صحیح از اسپری در کودکان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing barriers of Nurse-patient’s effective communication in educational hospitals of Ahwaz
بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار - بیمار در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of video education on comfort and tolerability of patients undergoing coronary angiography
تأثیر آموزش از طریق فیلم بر راحتی و تحمل بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of EMLA cream versus local refrigeration for reducing venipuncture-related pain in pediatric patients of Children’s Medical Center, 2008
بررسی مقایسه‌ای دو روش استفاده از یخ و کرم EMLA در کاهش درد ناشی از رگ‌گیری در کودکان بستری در بخش اورولوژی بیمارستان مرکز طبی کودکان 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical decision making process in last year nursing students: A qualitative study
تبیین فرایند تصمیم‌گیری بالینی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of spiritual-religious group therapy on mental status of schizophrenic inpatients
تأثیر گروه درمانی معنوی – مذهبی بر علایم روانی بیماران اسکیزوفرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of teaching cardiac rehabilitation programs on electrocardiogram changes among patients with myocardial infraction
تأثیر آموزش برنامه‌های بازتوانی قلبی بر تغییرات نوار قلب بیماران سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2010-3)


Assessing Quality of life of elders with femoral neck fractures, using SF36 and EQ5D
ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان مبتلا به شکستگی گردن ران با دو ابزار SF36 و EQ5D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effectiveness of continuous care model on quality of life in discharged schizophrenic patients from Sina educational and medical center, Hamedan, 2007
تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک ترخیص شده از بیمارستان سینا همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effects of nutritional guideline education on spirometric tests in patients with COPD
بررسی تاثیر آموزش راهنمای تغذیه ای بر شاخصهای اسپیرومتریک دربیماران مبتلا به COPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing nursing performance regarding admittance of preschool children in educational hospitals, Hamedan
بررسی عملکرد پرستاران در پذیرش کودکان 3 تا 6 ساله بستری شده در بیمارستانهای آموزشی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between body image and eating disorders
ارتباط تصویر ذهنی از بدن با اختلالات خوردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing tympanic and rectal temperature measurement methods
آیا می‌توان ترمومتری تمپانیک را جایگزین روش رکتال کرد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing educational needs of nurse managers affiliated to state hospitals
بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری بیمارستان‌های دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social factors contributing in women health in Tehran city:A qualitative study
• عوامل اجتماعی سلامت زنان ساکن در شهر تهران: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2009-12)


The Physiological Parameters in Preterm Infant in Kangaroo and Traditional Methods
شاخص های فیزیولوژیکی نوزاد نارس در دو روش کانگرویی و مرسوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Home care effectiveness in preventing rehospitalization of acute schizophrenic patients
تاثیر مراقبت در منزل در پیشگیری از بستری مجدد مددجویان اسکیزوفرنیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effects of establishing a nursing commission of pain management on empowering nurses within pain assessment process
بررسی تأثیر تشکیل کمیته پرستاری درد بر توانمندی پرستاران در فرایند سنجش درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Color preferences for nurses’ uniform from nurses, hospitalized 5-12 years old children and parents’ perspectives
نظر پرستاران، والدین و کودکان 12- 5 سال بستری در بخش کودکان در مورد رنگ لباس پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral disorders and related factors in school age children of Gorgan
اختلالات رفتاری و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of water vs. povidone-iodine solution for periurethral cleaning prior to urinary catheterization on bacteriuria
مقایسه تاثیر آب وبتادین برمیزان باکتریوری در شستشو ی پرینه هنگام سوند گذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetes diagnostic indexes and self efficacy of diabetic patients referred to Nader Kazemi center, Shiraz
شاخص های تشخیصی دیابت و خودکارآمدی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect kangaroo method early after birth in attachment behaviour of mother after one and 3 month of child birth
تأثیر روش مراقبت کانگرویی بلافاصله پس از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر یک و 3 ماه پس از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2009-9)


Sirenomelia: A case report
سیرنوملیا: یک گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing size of social network and emotional support sources and related factors among cancer patients
بررسی اندازه شبکه اجتماعی و منابع حمایت عاطفی و عوامل مرتبط با آن‌ها در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Stages of dietary change and nutrition attitudes in nursing and midwifery students in Fatemeh Faculty of Nursing and Midwifery in 2006, Shiraz
بررسی مراحل تغییر رژیم غذایی و نگرش به تغذیه در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری- مامایی فاطمه (س) شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of workshop training of time management skills on its application by head nurses
تأثیر آموزش کارگاهی مهارت‌های مدیریت زمان بر میزان کاربرد آن توسط سرپرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning on airway-secretion removal in mechanically ventilated patients
تأثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر میزان خروج ترشحات راه هوایی بیماران تحت تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مدرس بالینی اثربخش: یک مطالعه کیفی
مدرس بالینی اثربخش: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance conditions of breast cancer screening methods and its efficient factors among women referring to health centers of Tabriz
وضعیت انجام روش‌های غربالگری سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parental smoking and risk of childhood cancer
مصرف سیگار توسط والدین و خطر بروز سرطان در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the concept of healthy family from adolescents’ perspectives in Zanjan
تبیین مفهوم خانواده سالم از دیدگاه نوجوانان زنجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2009-2)


Satisfaction of Student and faculty members with implementing Blended-E-Learning
بررسی رضایت دانشجویان و مدرسین پرستاری و مامایی از به کارگیری سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between perceived social support and quality of life in Hemodialysis patients
ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses` Experiences of Pain Management in Children
تجربیات پرستاران در اداره درد کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ experience of prayer in hospital
تجربه بیماران از نماز در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing unmarried students’ marital criteria in Mazandaran University of Medical Sciences in 2006
معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preoperative worries and its association with sleep disturbances in children admitted for surgery to Kerman medical university hospitals
بررسی ارتباط نگرانی‌های قبل از عمل و آشفتگی‌های خواب در کودکان تحت عمل جراحی بستری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical violence in working environments: Viewpoints of EMT' personnel in East Azerbaijan Province
خشونت فیزیکی محل کار از دیدگاه پرسنل فوریت‌های پزشکی در استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple Sclerosis and stressful thought habit
بیماری مولتیپل اسکلروزیس و عادات فکری استرس‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students' attitude toward mental illnesses
نگرش دانشجویان پرستاری به بیماری‌های روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Student and faculty members with implementing Blended-E-Learning
بررسی رضایت دانشجویان و مدرسین پرستاری و مامایی از به کارگیری سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2008-8)


Barriers to employing participative management in nursing units of Arak educational hospitals
موانع اجرای سبک مدیریت مشارکتی در واحدهای پرستاری بیمارستان های آموزشی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The nurses’ problems in applying non-pharmacological pain management for children
مشکلات به کارگیری روشهای غیر دارویی کنترل درد در کودکان توسط پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marginating the interpersonal relationship: Nurses and parent's experiences of communication in pediatric wards
در حاشیه ماندن ارتباط بین فردی: تجربه پرستاران و والدین از ارتباط در بخشهای کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of using The Organizational Culture Improvement Model of patient education on anxiety and satisfaction of patients with coronary artery disease
تاثیر بکارگیری مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش بیمار بر اضطراب و رضایتمندی بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influential factors on burnout among nurses working in private hospitals in Tehran
عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای خصوصی منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship
کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آ نها با یکدیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies in developing research based nursing practice: A review article
راهبردهای توسعه عملکرد مبتنی بر تحقیق در پرستاری: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perception of patients regarding respecting to their autonomy during nursing care in hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences
دیدگاه بیماران در مورد رعایت استقلال آنان طی مراقبتهای پرستاری در بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2008-2)


Decision making process of seeking medical help among myocardial infarction patients at the onset of symptoms
فرآیند تصمیم‌گیری جستجوی کمک پزشکی بیماران سکته قلبی در هنگام شروع علایم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual Explanation of Male Adolescents Lifestyle a Qualitative Research
تبیین مفهوم سبک زندگی در نوجوانان پسر: یک تحقیق کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between lifestyle and body mass index among young adults in Kerman
بررسی رابطه سبک زندگی و شاخص توده بدنی در جوانان شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Individual Characteristics, Diet, and the Occurrence of Non-Cancerous Ovarian Cysts
بررسی ارتباط بین مشخصات فردی و نوع رژیم غذایی مصرفی و بروز کیست‌های تخمدانی غیر سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internship nursing students’ viewpoints on their clinical skills
نظرات دانشجویان کارورز عرصه پرستاری از وضعیت مهارت‌های بالینی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ satisfaction with provided nursing care
میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستان‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Of Life in elderly people of west of Tehran
بررسی کیفیت زندگی سالمندان غرب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of regular walking programme on quality of life of elderly patients with moderate COPD
تأثیر برنامه پیاده‌روی منظم بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of behavior modification programme on eating behaviors in obese adolescent female students
تأثیر برنامه تعدیل رفتار بر رفتارهای غذایی دختران چاق نوجوان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a preparation leaflet on the preoperational anxiety of parents in pediatric day-case surgery in the Markaz-Tebbi Pediatric Hospital
تأثیر ارایه لیفلت آماده‌سازی بر میزان اضطراب روز عمل مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2007-7)


The survey of physical and mental problems of menopause women referred to Ilam health care centers
مشکلات جسمی و روانی زنان یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of infection control methods by endoscope centers staffs in hospitals of Tehran University of medical sciences
نحوه به‌کارگیری روش‌های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز آندوسکوپی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction with service delivery in clients referring to urban health centers affiliated to Arak University of Medical Sciences
میزان رضایت مراجعین از ارایه خدمات بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formal and Informal education: perspectives and experiences of nursing and midwifery faculty members
آموزش‌های رسمی و غیر رسمی: دیدگاه و تجربیات اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of depression, anxiety, stress and quality of life in dormitories students of Tarbiat Modares University
مقایسه میزان افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم خوابگاه‌های دانشجویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of group recreational activities on the self care skills of schizophrenic patients
تأثیر فعالیت‌های معنوی- تفریحی گروهی بر وضعیت مراقبت از خود بیماران اسکیزوفرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family experiences of females’ high school students: A phenomenological study
تجارب خانوادگی دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان «یک تحقیق پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Patient Education and Home-Based Follow up on Knowledge and Health Behaviour in the Patients with Myocardial Infarction
اثر بخشی آموزش و پیگیری در منزل برآگاهی و رفتارهای بهداشتی مبتنی بر تدبیر بیماری سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2007-3)


Study of relation between studying of universities and psychiatric health in first and last grade students of Nursing
بررسی مقا یسه ای سلامت روان در دانشجویان سال اول و آخر رشته پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical, emotional and social dimension of quality of life among breast cancer women under chemotherapy
ابعاد جسمی، روحی روانی و اجتماعی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط
تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of change position on back pain and vascular complications after coronary angiography
تأثیر تغییر وضعیت بدن بر کمر درد و عوارض عروقی بعد از آنژیوگرافی کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of problem solving training on coping skills of suicidal clients
تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر مهارت مقابله ای افراد اقدام کننده به خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human love or professional knowledge?
عشق انسانی یا دانش حرفه ای؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of massage therapy on blood pressure of patients with CVA
تأثیر ماساژدرمانی بر میزان فشارخون بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students' viewpoints about their clinical competencies and its achievement level
نظرات دانشجویان پرستاری در مورد صلاحیتهای بالینی و میزان دستیابی به آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2006-11)


تاثیر وضعیت دمر بر شاخص قلبی و تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی
تاثیر وضعیت دمر بر شاخص قلبی و تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تاثبر دو روش آموزش CPR (مانکن و فیلم) بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری
مقایسه تاثبر دو روش آموزش CPR (مانکن و فیلم) بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری
| [PDF-FA] | [XML] |

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی
فراخوان مقاله اولین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

اطلاعیه آموزش مداوم و باز آموزی در پرستاری
اطلاعیه آموزش مداوم و باز آموزی در پرستاری
| [Abstract-FA] | [XML] |

Nursing research in the 3 past decades
پژوهش پرستاری در30 سال گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression in women referring to RAFSANJAN city health centers
شیوع افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical, economic and familial conditions of infants with pneumonia
وضعیت جسمی، اقتصادی و خانوادگی شیرخواران مبتلا به پنومونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Low-back pain prevalence and its risk factors in nurses
شیوع کمردرد و برخی عوامل خطر آن در کارکنان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an Iranian scale for determining attitudes toward computer
طراحی ابزاری ایرانی جهت اندازه گیری نگرش به رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Partnership Care Model on quality of life
تأثیر به کارگیری مدل مراقبتی مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران شریان کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2006-8)


بررسی میزان و نوع اشتباهات دارویی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج
بررسی میزان و نوع اشتباهات دارویی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آنچه برای بیماران سرطانی مهم است: گزارشی از یک مطالعه کیفی
آنچه برای بیماران سرطانی مهم است: گزارشی از یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر دهانشویه پرسیکا و کلر هگزیدین جهت پیشگیری از استوماتیت در بیماران تحت شیمی درمانی
مقایسه اثر دهانشویه پرسیکا و کلر هگزیدین جهت پیشگیری از استوماتیت در بیماران تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دیدگاه پرستاران و مربیان پرستاری در مورد گستره رعایت حقوق بیمار
مقایسه دیدگاه پرستاران و مربیان پرستاری در مورد گستره رعایت حقوق بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر آموزش ارتقاء مستمر کیفیت بر دانش، نگرش و عملکرد و میزان رضایت شغلی پرستاران
بررسی تأثیر آموزش ارتقاء مستمر کیفیت بر دانش، نگرش و عملکرد و میزان رضایت شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نظرات دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرستاری و دلایل ترک آن
بررسی نظرات دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرستاری و دلایل ترک آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان تأثیر تماشای فیلم‌های مذهبی بر IgA ترشحی کودکان سنین مدرسه
میزان تأثیر تماشای فیلم‌های مذهبی بر IgA ترشحی کودکان سنین مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر میزان بروز آتلکتازی بعد از عمل جراحی قفسه سینه
تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر میزان بروز آتلکتازی بعد از عمل جراحی قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله اولین شماره مجله پژوهش پرستاری
سرمقاله اولین شماره مجله پژوهش پرستاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه مجله، فهرست مقالات، راهنمای نویسندگان
شناسنامه مجله، فهرست مقالات، راهنمای نویسندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles